Wyniki kontroli

Wyniki kontroli

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów.

 

Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

  • efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach),
  • o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),
  • o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

 

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

  • Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  • Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  • Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  • Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  • Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

 

Wnioski z ewaluacji:

Koncepcja pracy, akceptowana przez całą społeczność szkoły, jest konsekwentnie realizowana przez wielokierunkowe, nowoczesne działania edukacyjne m.in. w ramach projektu unijnego „ Z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy”, realizowanego metodą Web Quest, a także poprzez realizację zadań „Szkoły Promującej Zdrowie”.

 

Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe takie jak cykliczna organizacja międzynarodowych obozów językowych w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży, liczne programy własne np. „Program Poprawy Bezpieczeństwa Szkoły”, „Nordic Walking – sposób na zdrowy styl życia”, program pracy z rodzicami – „Wychowanie to nasz wspólny obowiązek” oraz program profilaktyczny „Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów w praktyce szkolnej”.

 

Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych różnymi sposobami m.in. pracując w zespołach oddziałowych, przedmiotowych i zadaniowych. Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska lokalnego oraz prowadzi działania w celu ich zaspokojenia. Różnorodne formy współpracy z podmiotami działającymi w środowisku mają pozytywny wpływ na rozwój uczniów. Szkoła pełni kulturotwórczą rolę w środowisku.

 

Działania nakierowane na wyrównywanie szans i osiąganie sukcesów przez uczniów odbywają się z uwzględnieniem indywidualizacji procesu edukacyjnego oraz metod aktywizujących. W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe, przedmiotowe, wyrównawcze oraz liczne koła zainteresowań (filmowe, fotograficzne, ceramiczne, teatralne, sportowe i wędkarskie).

 

Szkoła współpracuje z absolwentami, korzysta z ich pomocy przy organizacji uroczystości i imprez dla środowiska. Absolwenci są członkami aktywnie działającego w gimnazjum Stowarzyszenia „Chopin”, oraz Szkolnego Związku Sportowego.

Mimo podejmowanych przez szkołę licznych działań, rodzice nie zawsze podejmują współpracę ze szkołą.

 

 

Wymaganie

Poziom spełniania wymagania

OBSZAR: Procesy

 

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

A

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

A

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania

nauczycieli

B

Kształtuje się postawy uczniów

B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans

edukacyjnych

A

OBSZAR: Środowisko

 

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz

wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

A

Promowana jest wartość edukacji

B

Rodzice są partnerami szkoły

C

 

 

 

Data stworzenia : 2013-06-04 13:20 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2013-06-04 13:20 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-07 16:17 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice