Zakres działania

Zakres działania

I. Informacje ogólne o szkole : 

1. Gimnazjum w Sośnicowicach zlokalizowane jest w budynku przy ulicy Gimnazjalna 6.

2. Gimnazjum w Sośnicowicach jest szkołą publiczną, zasady jej funkcjonowania określa ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 162, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126).

3. Gimnazjum w Sośnicowicach jest szkołą prowadzoną przez gminę Sośnicowice.

4. Imię Gimnazjum nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

5. Gimnazjum nosi imię Unii Europejskiej od 17.05.2008 r.

6. Organ prowadzący szkołę zapewnia jej utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej realizacji programów nauczania oraz innych zadań statutowych.

7. Cykl kształcenia w Gimnazjum w Sośnicowicach wynosi 3 lata (klasy I - III), nauka w zakresie Gimnazjum jest obowiązkowa i zgodna z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

8. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

 • biblioteki;
 • hali sportowej wraz z wyposażeniem (sala korekcyjna, siłownia), OSiR.

 

II. Cele i zadania szkoły:

1. Statut gimnazjum określa w szczególności:

 • cele edukacyjne - wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności ze szczególnym naciskiem na umiejętności życiowe.
 • cele wychowawcze - szczególnie uwzględnia wartości rodziny, dyscyplinę, wszechstronny rozwój osobowości;
 • cele opiekuńcze - szkoła bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów.

 

2. Cele i zadania gimnazjum z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, realizuje się w następujący sposób:

 • Cele i zadania związane z wyposażeniem uczniów w wiedzę realizowane są na lekcjach, kołach zainteresowań przez nauczycieli specjalistów z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania;
 • Wyposażenie uczniów w umiejętności ze szczególnym naciskiem na umiejętności życiowe, które realizowane są w szkole i poza nią, na zajęciach pozalekcyjnych, z wykorzystaniem pracowni i biblioteki, nowoczesnego sprzętu oraz metod aktywizujących;
 • Cele związane z wychowaniem realizowane są na wszystkich organizowanych przez szkołę zajęciach, przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga, bibliotekarza i innych pracowników szkoły, w ścisłej współpracy z rodzicami.
 • Cele opiekuńcze realizuje się w trakcie pobytu uczniów w szkole i na wszystkich zajęciach, organizowanych przez szkołę, z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci.

 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego przewodniczącym jest wychowawca. Zadaniami tego zespołu są:

 • ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania;
 • ustalenie wspólnych zadań współpracy z rodzicami;
 • ustalenie potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców (obserwacje, ankiety);
 • ustalenie sposobów egzekwowania wiadomości;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia.
 •  

III. Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach to miejsce:

 • poszanowania godności i praw każdego człowieka;
 • sprawiedliwego rozwiązywania problemów;
 • przygotowania uczniów – wychowanków do:
 • zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia;
 • świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie;
 • dbałości o prawidłowy rozwój i zdrowie;
 • korzystania ze źródeł informacji;
 • wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań;
 • poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania.

 

Zadania i cele wymienione wyżej są realizowane w ramach programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

 

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom opiekę i bezpieczeństwo:

Uczniowie przebywający w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych a także w czasie przerw znajdują się pod bezpośrednią opieką nauczyciela, wychowawcy, opiekuna prowadzącego dane zajęcia i nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły;

 

Podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę uczniowie znajdują się pod opieką kierownika i opiekunów wycieczki;

Przed zajęciami poza terenem szkoły nauczyciele, wychowawcy lub kierownik wycieczki mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami bezpieczeństwa, regulaminem wycieczki, celem, tematem i organizacją zajęć.

 

Szkoła prowadzi działalność w zakresie krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku dla uczniów, która służy przede wszystkim:

- poznaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

- upowszechnianiu wśród uczniów zasad ochrony środowiska i korzystania z zasobów przyrody;

- upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku, podnoszenia stanu zdrowotnego i fizycznego dzieci;

- kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich;

- poznawaniu kultury i języka innych państw;

- poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

- wspomaganiu rodziny w procesie wychowawczym;

- poznawaniu zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

Formy i sposoby działalności krajoznawczo- turystycznej i wypoczynkowej prowadzonych w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz poprzez organizację akcji wypoczynku letniego i zimowego takie jak: wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, rekreacyjno-sportowe.

 

Wycieczki kulturalne, a w szczególności :wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, opery, muzeum.

 

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego w miejscu zamieszkania z jednodniowymi wyjazdami dla uczniów tzw. półkolonie letnie i zimowiska o charakterze rekreacyjno- sportowym.

 

Organizacja, formy i sposoby działalności są dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

 

Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne za zgodą dyrektora po zawiadomieniu organu prowadzącego i  organu nadzoru pedagogicznego.

 

Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników wycieczki, imię i nazwisko kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

 

Każda wycieczka, impreza wymaga zgody rodziców na udział dziecka.

 

IV. Sposób realizacji celów:

Cele kształcące są realizowane w szkole i poza nią na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych  z wykorzystaniem pracowni komputerowych, biblioteki, sali gimnastycznej i sal lekcyjnych za pomocą nowoczesnych metod w tym aktywizujących i dostępnych środków dydaktycznych.

 

Cele wychowawcze są realizowane na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga i innych pracowników szkoły w ścisłej współpracy z rodzicami.

 

Cele opiekuńcze realizuje się w trakcie pobytu uczniów w szkole i na wszystkich zajęciach przez nią organizowanych.

 

Cele kształcące, wychowawcze i opiekuńcze realizuje się z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci poprzez:

 • utrzymanie pomieszczeń, budynków szkoły, przynależnych do nich terenów i urządzeń w stanie odpowiadającym ogólnym warunkom  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadanie  urządzeń przeciwpożarowych – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
 • opracowanie planu ewakuacji uczniów i pracowników szkoły w razie zagrożenia;
 • nauczyciele- opiekunowie opracowują regulamin pracowni w zakresie bezpieczeństwa podczas zajęć, z którym zapoznają uczniów na początku każdego roku szkolnego;
 • dbanie o dobrą organizację i zdyscyplinowanie uczniów;
 • zapewnienie pełnej i stałej opieki w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę;
 • dbanie o urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego w zakresie zapewnienia bezpiecznego korzystania z nich;
 • organizowanie i prowadzenie wycieczek przedmiotowych, krajoznawczych i turystycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa uczniów i szkolnym regulaminem wycieczek;
 • dyżury nauczycieli i pracowników szkoły w budynku i na podwórku szkolnym według grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim i zgodnie z regulaminem dyżurów.

 

Uczniowie, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych znajdują się w trudnej sytuacji losowej mogą otrzymać pomoc materialną lub rzeczową w miarę możliwości szkoły. Formą tej pomocy może być:

- zwolnienie z wpłaty składki ubezpieczeniowej;

- skierowanie rodziców ucznia do Ośrodka Pomocy Społecznej;

- zakup podręczników i przyborów szkolnych w ramach akcji rządowej „Wyprawka szkolna”;

- bezpłatny udział ucznia w wycieczkach szkolnych.

Wymienione formy pomocy przyznawane są na wniosek: wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, pedagoga, dyrektora szkoły, rodziców ucznia, rady rodziców.

 

Szkoła zapewnia uczniom opiekę (w odrabianiu prac domowych, kulturalne spędzanie czasu) w świetlicy szkolnej. Za całokształt pracy w świetlicy szkolnej odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

 

W celu zapewnienia realizacji założonych zadań dyrektor opracowuje koncepcję pracy szkoły przy współudziale rady pedagogicznej, rady rodziców i uczniów. Szczegółową koncepcję zawiera roczny plan pracy.

 

V. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na:

 • rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
 • rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom: niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, ze szczególnymi uzdolnieniami, ze specyficznym trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, z sytuacji kryzysowych i traumatycznych, z niepowodzeniami edukacyjnymi, z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela lub specjalisty poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych terapeutycznych,

- porad i konsultacji. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i  placówkami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Data stworzenia : 2013-06-04 13:01 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2013-06-04 13:01 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-07 20:52 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice