Zespół interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała nr XXXII/338/2010 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 14 września 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sośnicowicach

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr 22/2012 Burmistrza Sośnicowic z dnia 09 marca 2012r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Sośnicowic z dnia 16 września 2015r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 32/2017 Burmistrza Sośnicowic z dnia 5 kwietnia 2017r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 14/2018 Burmistrza Sośnicowic z dnia 5 marca 2018r.

 

Więcej informacji dostępnych pod adresem https://obywatel.gov.pl/bezpieczenstwo/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie

 

Dane kontaktowe:

Punkt konsultacyjny - czynny poniedziałek w godzinach 15:00 - 17:00 w Gminnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1.

tel. 32 428 51 80 - Ośrodek pomocy Społecznej

tel. 32 428 18 04 - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Wykaz organizacji działających na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

- Punkt Interwencji Kryzysowej
   przy Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie
   ul. Zygmunta Starego 17
  44-100 Gliwice
  tel. 32 332 66 16
  Adres e-mail:
  pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek, wtorek, środa: 730 - 1530
  czwartek: 730 - 1730
  piątek 730 - 1330


- Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul. Świętokrzyska 5
  44-100 Gliwice
  tel (0-32) 335-53-40
      (0-32) 335-53-59


-Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
  ul. Franciszkańska 5
  44-100 Gliwice
  tel. 519 452 987 we wtorki w godz. 16.00-18.00
  Pomoc psychologiczna udzielana jest w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
  w godz.16.00-18.00
  Pomoc prawna – w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz.16.00-18.00

 

 

Data stworzenia : 2016-02-16 10:31 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2016-02-16 10:31 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2018-05-25 11:48 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice