Urząd Miejski w Sośnicowicach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Pracownika socjalnego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Pracownika socjalnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich
ul. Wiejska 9, 44 – 153 Sośnicowice
poszukuje Pracownika socjalnego – kandydata na stanowisko
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu:
„NOWE PERSPEKTYWY. Program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice.”
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I. Opis stanowiska pracy:
- forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.,
- wymiar czasu pracy – 1/1
- liczba etatów – 1,
zakres zadań:
1. Praca socjalna z jednostką i rodziną.
2. Rozpoznawanie potrzeb w obrębie przydzielonego rejonu opiekuńczego:
a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania (pobytu) klienta,
b) wnioskowanie formy pomocy i rodzaju świadczeń, udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
c) udzielania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
d) pomoc w uzyskaniu dla osób będącej w trudnej sytuacji poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
3. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
4. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację
życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
5. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu
regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na
podniesienie jakości życia.
6. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.
7. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
8. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w tym realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.
9. Udzielanie osobom zgłaszającym się do ośrodka pomocy pełnej informacji
o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
10.Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

II. Wymagania niezbędne:
- Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
- ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone wyższe studia na kierunku praca socjalna,
- posiadanie dyplomu (wydanego przed dniem 1 stycznia 2007r.) wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
- posiadanie dyplomu (wydanego przed dniem 1 stycznia 2008r.) uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
- ukończone przed dniem 1 stycznia 2008r. studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
- ukończone przed dniem 31 października 2007r. wyższe studia na kierunku: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia (studia kontynuowane w dniu 1maja 2004r.);

- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
- posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
- znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

III. Wymagania pożądane:
- przynajmniej roczny okres pracy w pomocy społecznej,
- łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
- umiejętność pracy w zespole,
- zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność,
- gotowość do stałego samodoskonalenia się.

IV. Wymagane dokumenty :
1. życiorys (CV) wraz z klauzulą zgody na przetworzenie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

V. Termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia:
07 luty 2011r. do godz. 15.00
osobiście, bądź pocztą (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej ) na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich,
Łany Wielkie, ul. Wiejska 9, 44-153 Sośnicowice
z dopiskiem "Dotyczy stanowiska: PRACOWNIK SOCJALNY”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Data wytworzenia: 2011-02-03 09:18 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2011-02-03 08:15 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root