Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Sośnicowice - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała nr XXXII/253/2021 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 14 września 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sośnicowicach

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr 22/2012 Burmistrza Sośnicowic z dnia 09 marca 2012r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Sośnicowic z dnia 16 września 2015r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 32/2017 Burmistrza Sośnicowic z dnia 5 kwietnia 2017r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 14/2018 Burmistrza Sośnicowic z dnia 5 marca 2018r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 16/2019 Burmistrza Sośnicowic z dnia 11 lutego 2019r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 131/2019 Burmistrza Sośnicowic z dnia 04 listopada 2019r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 77/2020 Burmistrza Sośnicowic z dnia 18 czerwca 2020r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 18/2021 Burmistrza Sośnicowic z dnia 11 lutego 2021r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 142/2021 Burmistrza Sośnicowic z dnia 12 października 2021r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 175/2021 Burmistrza Sośnicowic z dnia 01 grudnia 2021r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 49/2022 Burmistrza Sośnicowic z dnia 30 marca 2022r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Sośnicowic z dnia 7 kwietnia 2022r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 143/2022 Burmistrza Sośnicowic z dnia 15 września 2022r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 167/2022 Burmistrza Sośnicowic z dnia 19 października 2022r.

Skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 117/2023 Burmistrza Sośnicowic z dnia 13 września 2023r.

Więcej informacji dostępnych pod adresem https://obywatel.gov.pl/bezpieczenstwo/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie

 

Dane kontaktowe:

tel. 32 428 51 80 - Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 32 428 51 83 - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Wykaz organizacji działających na rzecz ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu gliwickiego:

http://nowy.pcpr-gliwice.pl/p,125,informator-baza-teleadresowa