Statut Gminy

Statut Gminy

 • Uchwała Nr VI/61/2019

  w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/60/2019

  w sprawie zmiany budżetu Gminy  na rok 2019. 

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/59/2019

  w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośnicowice  na lata 2019-2024

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/58/2019

  w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego

  Więcej
 • Uchwała VI/57/2019

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/56/2019

  w sprawie zmiany uchwały nr IX/323/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice”

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/55/2019

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/54/2019

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania polegającego na: „Zabudowie Radarowych Wyświetlaczy Prędkości przy drogach powiatowych.“

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/53/2019

  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice na lata 2018-2022”

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/52/2019

  w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie Gminy Sośnicowice, realizowanych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/51/2019

  w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji celowej z budżetu gminy Sośnicowice na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/364/60, tj. Kościele p.w. Św. Jakuba w Sośnicowicach, nie stanowiącym własności gminy

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/50/2019

  w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji celowej z budżetu gminy Sośnicowice na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/118/08, tj. kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Smolnicy, nie stanowiącym
  własności gminy

  Więcej
 • Uchwała Nr V/49/2019

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024.  

  Więcej
 • Uchwała Nr V/48/2019

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 

   

  Opublikowano: 28.03.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 2498

  Więcej
 • Uchwała Nr V/47/2019

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
  zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice w 2019r.”

  Więcej
 • Uchwała Nr V/46/2019

  w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice”

  Więcej
 • Uchwała Nr V/45/2019

  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku

  Więcej
 • uchwała Nr V/44/2019

  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sośnicowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w gminie Sośnicowice

  Opublikowano: 28.03.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 2497

  Więcej
 • Uchwała Nr XLIV/364/2018

  w sprawie zmiany Statutu Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • Uchwała Nr XLIII/364/2014

  w sprawie zmiany Statutu Gminy Sośnicowice

  Opublikowano 11 lipca 2014 r.

   

  Więcej
Data stworzenia : 2007-08-08 18:03 Autor : Data publikacji : 2007-08-08 18:03 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-22 12:01 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice