Ochrona środowiska - obwieszczenia

Obwieszczenia

 • Burmistrz Sośnicowic zawiadamia strony postępowania, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska. (Dz.U.z 2017r. poz. 1405 ze zm) Burmistrz zawiadamia że w dniu 09.05.2018r. wydał decyzję nr 1/2018 znak RGG.6220.8.16.2018.IS o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia dotyczącego wykonania urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych dla potrzeb Gospodarstwa Rolnego w Łanach Wielkich, którego lokalizacja planowana jest na działce 429/35 w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54 w gminie Sośnicowice, w postępowaniu przeprowadzonym na wniosek złożony przez Panią Bożenę Butor Fleszar prowadzącą Gospodarstwo Rolne położone w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54

   

  Więcej
 • Burmistrz Sośnicowic zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kpa zawiadamia strony postępowania że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia dotyczącego wykonania urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych dla potrzeb Gospodarstwa Rolnego w Łanach Wielkich

  Więcej
 • Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nowym terminie załatwienia sprawy

  Więcej
 • Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic RGG.6220.8.6.2017/2018.IS

  Zawiadamiam że w związku ze zmianą brzmienia art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wprowadzoną ustawą z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, nakładającą obowiązek zasięgania opinii organu właściwego do wydania oceny wodno prawnej – Zarządu Zlewni Wody Polskie, organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia dotyczącego wykonania urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych dla potrzeb Gospodarstwa Rolnego w Łanach Wielkich, którego lokalizacja planowana jest na działce 429/35 w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54, na wniosek złożony w dniu 30.10.2017r. . uzupełniony w dniu 15.11.2017r. przez Panią Bożenę Butor Fleszar prowadzącą Gospodarstwo Rolne położone w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54, zwrócił się do Zarządu Zlewni w Gliwicach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

   

  Więcej
Data stworzenia : 2007-10-18 12:20 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2007-10-18 12:20 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 08:19 Osoba modyfikująca : administrator portalu

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice