Ochrona środowiska - obwieszczenia

Obwieszczenia

 • Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic RGG.6220.10.7.2016.2017.IS

  Burmistrz Sośnicowic  zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kpa zawiadamia strony postępowania że w ramach przeprowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Kompleksowej modernizacji wraz z rozbudową zespołu budynków zagrodowych, obory dla bydła wraz z niezbędną infrastrukturą”, którego lokalizacja planowana jest na działkach nr 38 i 429/35 w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54, gmina Sośnicowice, które zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 29.11.2016r. uzupełniony w dniu 19.12.2016r. przez Panią Agnieszkę Mróz działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14.12.2016r. w imieniu inwestora Gospodarstwo Rolne Bożena Butor- Fleszar oraz Gospodarstwo Rolne Mateusz Fleszar położonego w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54,

  Więcej
 • Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic RGG.6220.8.12.2016.IS

  Burmistrz Sośnicowic zawiadamia strony postępowania,- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska. (Dz.U.z 2016r. poz. 353) Burmistrz zawiadamia że w dniu 06.03.2017r. wydał decyzję nr 1/2017 znak RGG.6220.8.11.2016.IS o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych w Sośnicowicach przy ul. Kasztanowej na działce nr 513/4”  gmina Sośnicowice, na wniosek złożony przez Panią Agatę Lukoszek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe AGRAF AGATA LUKOSZEK z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Osiedleńczej 8, 44-164 Gliwice,

  Więcej
 • Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic RGG.6220.10.4.2016.IS

  Zawiadamiam że na wniosek złożony w dniu 29.11.2016r. uzupełniony w dniu 19.12.2016r. oraz 23.01.2017r. przez Panią Agnieszkę Mróz działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14.12.2016r. w imieniu inwestora Gospodarstwo Rolne Bożena Butor- Fleszar oraz Gospodarstwo Rolne Mateusz Fleszar położonego w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Kompleksowej modernizacji wraz z rozbudową zespołu budynków zagrodowych, obory dla bydła wraz z niezbędną infrastrukturą”, którego lokalizacja planowana jest na działkach nr 38 i 429/35 w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54  gmina Sośnicowice.

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

  Więcej
 • Z a w i a d a m i a m

  że w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych w Sośnicowicach przy ul. Kasztanowej na działce nr 513/4”  gmina Sośnicowice, prowadzonym na wniosek złożony przez Panią Agatę Lukoszek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe AGRAF AGATA LUKOSZEK z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Osiedleńczej 8, 44-164 Gliwice,

  organ prowadzący zgromadził materiał dowodowy, zwrócił się do organów współdziałających w celu uzyskania przewidzianych prawem opinii: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz biorąc pod uwagę ich opinie:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - postanowienie znak WOOŚ-4240.658.2016.JW.2 z dnia 23.11.2016r.
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach- opinia sanitarna znak NS/ZNS -Gm/ 523- 47(2)/16 z dnia 19.12.2016r.,

  postanowieniem z dnia 23.12.2016r. znak RGG.6220.8.6.2016.IS odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

  Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 K.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj w dniach od 23.01.2017r do 06.02.2017r.

  W związku z powyższym informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym, a przed wydaniem decyzji prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

              W ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach codziennie oprócz soboty w godzinach pracy Urzędu w pokoju 17 można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

  Więcej
Data stworzenia : 2007-10-18 12:20 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2007-10-18 12:20 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 08:19 Osoba modyfikująca : administrator portalu

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice