Uchwały

Dostęp dla mieszkańców

Dostęp dla mieszkańców do Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego i Zbiorów Aktów Prawa Miejscowego zapewniony jest w pokoju nr. 12. Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach oraz  w Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach ul Kozielska 1. - dwa stanowiska.

Ponadto w infokioskach które znajdują się na budynku:

- Gminnego Przedszkola w Trachach,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachowicach

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnicy.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu Małym

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich

Na stanowisku zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim  - pokój nr 12 można dokonywać wydruków aktów prawnych.

 

Dostęp do projektów uchwał i terminarza posiedzeń : http://sosnicowice.esesja.pl/

Uchwały z 2006, 2005 i 2004 roku znajdują się w archiwum.

 • Uchwała Nr V/49/2019

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024.  

  Więcej
 • Uchwała Nr V/48/2019

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 

  Więcej
 • Uchwała Nr V/47/2019

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
  zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice w 2019r.”

  Więcej
 • Uchwała Nr V/46/2019

  w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice”

  Więcej
 • Uchwała Nr V/45/2019

  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku

  Więcej
 • uchwała Nr V/44/2019

  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sośnicowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w gminie Sośnicowice

  Więcej
 • Uchwała Nr XLIV/364/2018

  w sprawie zmiany Statutu Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • Uchwała Nr IV/43/2019

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie działań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Sośnicowice w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 pn. „Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- Etap II”

  Więcej
 • Uchwała Nr IV/42/2019

  w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice na lata 2019-2027

  Więcej
 • Uchwała Nr IV/41/2019

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

  Więcej
 • Uchwała Nr IV/40/2019

  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Sośnicowice w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
  Sośnicowice”

  Więcej
 • Uchwała Nr IV/39/2019

  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sośnicowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

  Więcej
 • Uchwała Nr III/38/2019

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024. 

  Więcej
 • Uchwała Nr III/37/2019

  w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

  Więcej
 • Uchwała Nr III/35/2019

  w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
  Sośnicowice. 

  Więcej
 • Uchwała III/36/2019

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2019 dla Powiatu
  Gliwickiego w celu utrzymania tras rowerowych po zakończeniu okresu trwałości projektu „Zaplecze
  aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

  Więcej
 • Uchwała Nr III/34/2019

  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację źródeł ciepła w budynkach
  mieszkalnych jednorodzinnych od 2019 r. w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy
  Sośnicowice na lata 2018-2022”.

  Więcej
 • Uchwała Nr III/33/2019

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na
  realizację zadania polegającego na: „Zabudowie Radarowych Wyświetlaczy Prędkości przy drogach
  powiatowych“.

  Więcej
 • Uchwała Nr III/32/2019

  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

  Więcej
 • Uchwała Nr III/31/2019

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.

  Więcej

Archiwum Uchwał

Data stworzenia : 2007-08-09 12:54 Autor : Data publikacji : 2007-08-09 12:54 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-06 13:25 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice