Uchwały

Dostęp dla mieszkańców

Dostęp dla mieszkańców do Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego i Zbiorów Aktów Prawa Miejscowego zapewniony jest w pokoju nr. 12. Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach oraz  w Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach ul Kozielska 1. - dwa stanowiska.

Ponadto w infokioskach które znajdują się na budynku:

- Gminnego Przedszkola w Trachach,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachowicach

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnicy.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu Małym

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich

Na stanowisku zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim  - pokój nr 12 można dokonywać wydruków aktów prawnych.

 

Dostęp do projektów uchwał i terminarza posiedzeń : http://sosnicowice.esesja.pl/

Uchwały z 2006, 2005 i 2004 roku znajdują się w archiwum.

 • Uchwała Nr XII/106/2019

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024.

  Więcej
 • Uchwała Nr XII/105/2019

  w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2019.

  Więcej
 • Uchwała Nr XII/104/2019

  w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sośnicowice.  

  Więcej
 • Uchwała Nr XII/103/2019

  w sprawie: wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję  2020-2023.

  Więcej
 • Uchwała Nr XII/102/2019

  w sprawie: pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

  Więcej
 • Uchwała Nr XII/101/2019

  w sprawie: pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika. 

  Więcej
 • Uchwała Nr XI/99/2019

  w sprawie zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2019.

  Więcej
 • Uchwała Nr XI/100/2019

  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024.

  Więcej
 • Uchwała Nr XI/98/2019

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/42/2019  Rady Miejskiej w Sośnicowicach  z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice  na lata 2019 – 2027.

  Więcej
 • Uchwała Nr XI/97/2019

  w sprawie: zmiany uchwały XXVII/226/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

  Więcej
 • Uchwała Nr XI/96/2019

  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/95/2019

  w sprawie rozpatrzenia skargi p. I.M. na działalność Burmistrza Sośnicowic.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/94/2019

  w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego „Przebudowy DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa etap I budowa obwodnicy Sośnicowic – wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miast i miejscowości”.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/93/2019

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/92/2019

  w sprawie zmiany budżetu na rok 2019.

   

  Opublikowano: 06.09.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 6146

  Więcej
 • Uchwała Nr X/91/2019

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania polegającego na: „Remont drogi powiatowej Nr 2935 S”.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/90/2019

  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonego na obszarze Gminy Sośnicowice.

   

  Opublikowano: 06.09.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 6145

  Więcej
 • Uchwała Nr X/89/2019

  w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji celowej z budżetu gminy Sośnicowice na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/360/60, tj. kościele filialnym p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach, nie stanowiącym własności gminy.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/88/2019

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2916 S w Smolnicy – etap V”

  Więcej
 • Uchwała Nr IX/87/2019

  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019 - 2021

  Więcej

Archiwum Uchwał

Data stworzenia : 2007-08-09 12:54 Autor : Data publikacji : 2007-08-09 12:54 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-06 13:25 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice