Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacje Urzędu Miasta - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Informacja o szkoleniu obwodowych komisji wyborczych

Informuję, że szkolenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 22 marca 2024 roku o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w Sośnicowicach ul.Szprynek 1 44-153 Sośnicowice.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.

Proszę o przygotowanie nr konta, na który będzie przelana dieta.

Urzędnik Wyborczy

/-/Tomasz Bajon

 • pdf Wniosek - o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach do samorządu terytorialnego
 • pdf Wniosek - o wpisanie do CRW czesc A -obywatele polscy
 • pdf Zgłoszenie - zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • pdf Zgoda - na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do samorządu terytorialnego
 • pdf Komunikat - o tablicach ogłoszeniowych

1. UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA (wpisanie, dopisanie się do Centralnego Rejestru Wyborców CRW)

Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego mogą być składane przez cały rok.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały!

Załatw sprawę elektronicznie:

ujęcie w stałym obwodzie głosowania

2. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Głosować przez pełnomocnika mogą:

-wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca który jest ujęty w obwodzie głosowania Gminy Sośnicowice  składa wniosek do dnia 29 marca 2024r.

Do wniosku załącza się:

-kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

-pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa.

Załatw sprawę elektronicznie:

głosowanie przez pełnomocnika

3. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosować korespondencyjnie mogą:

-wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

-wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do dnia 25 marca 2024r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 2 kwietnia 2024r.

Uwaga! W przypadku gdy wyborca rozpoczął kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 5 kwietnia 2024r.

Wyborca, który zechce dokonać zgłoszenia osobiście, to może przekazać wniosek w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: katowice@kbw.gov.pl.

Wyborca może również dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego do komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest ujęty w obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały lub adresem stałego zamieszkania.

Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Załatw sprawę elektronicznie:

głosowanie korespondencyjne

4. JAK ZOSTAĆ KANDYDATEM NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMICJI WYBORCZEJ I INFORMACJE DOT. ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, trzeba spełniać określone kryteria:

 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury mieć ukończone 18 lat
 • posiadać prawa wyborcze. 
 • stałe zamieszkanie na obszarze Wielkopolski
 • kandydat musi być ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa.

Na członkostwo w OKW nie mogą liczyć osoby:

 • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
 • ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu. 
 • kandydaci w wyborach, ich rodzice, małżonkowie, rodzeństwo i dzieci, obserwatorzy społeczni oraz mężowie zaufania

Wynagrodzenie członka obwodowej komisji wyborczej?

Dieta (netto) członka komisji wynosi 700 zł, zastępcy przewodniczącego komisji - 800 zł, z kolei przewodniczącego komisji - 900 zł. W przypadku zarządzenia drugiej tury wyborów, dieta za udział w niej wynosi 50% wysokości diety za pierwszą turę. 

Obowiązki członka komisji? 

Członkowie OKW nie pracują wyłącznie w dzień głosowania. Ich praca zaczyna się znacznie wcześniej, praktycznie zaraz po powołaniu. Wśród głównych obowiązków znajdują się: udział w posiedzeniach komisji, szkoleniach organizowanych przez urzędników wyborczych, przeliczanie kart do głosowania i odbiór materiałów wyborczych w przeddzień głosowania w lokalu wyborczym, a w dniu wyborów - przeprowadzenie głosowania oraz ustalanie wyników wyborów w obwodzie.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, bo to właśnie one mają pierwszeństwo zgłaszania kandydatur. Wykaz zarejestrowanych komitetów, wraz z adresami stron internetowych, jest dostępny na stronie internetowej https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/56446 oraz na stronie internetowej https://katowice.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-samorzadowe-w-2024nbspr/informacje-ogolne/wykaz-komitetow-wyborczych-zgloszonych-komisarzom-wyborczym-w-katowicach-i-ii-i-iii

Druga możliwość to indywidualne zgłoszenie na listę rezerwową. Osoby zgłaszające się w ten sposób mogą zostać powołane w skład komisji, ale tylko w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów. Dane do kontaktu są przedstawione poniżej. 

Jeżeli w wyborach Burmistrza Sośnicowic pierwsza tura głosowania nie przyniesie rozstrzygnięcia, 21 kwietnia przeprowadzona zostanie druga. Wtedy jej obsługą zajmą się członkowie OKW, którzy brali udział  w przygotowaniu i przeprowadzeniu pierwszego głosowania. Nie trzeba ponownie się zgłaszać.

Link  do Uchwały nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast https://pkw.gov.pl/aktualnosci/uchwaly/uchwala-nr-262024-pkw-z-dnia-23-stycznia-2024-r-w-sprawie-sposobu-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW:

Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Kościuszki 22,  I piętro   (tel. 323358625) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 7:30 – 17:00,wtorek-czwartek 7:30 – 15:30,  piątek 7:30 – 14:00) , do dnia 8 marca 2024r. tj. piątek do godz. 14.00.