Urząd Miejski w Sośnicowicach

Opieka wytchnieniowa - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

 

Gmina Sośnicowice przystąpiła do  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2023r.: 27 200,00 zł.

Całkowita wartość realizacji tego zadania wynosi w 2023 r.: 27 200,00 zł.

Program „Opieki wytchnieniowej” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad wyżej wymienionymi dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma na zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa, dzięki któremu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.