Akty Prawa Miejscowego

Akty Prawa Miejscowego wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 • Uchwała Nr XLI/347/2018

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

  Więcej
 • Uchwała Nr XLI/346/2018

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/327/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • Uchwała Nr XLI/345/2018

  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

  Więcej
 • Uchwała Nr XL/343/2018

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

  Więcej
 • Uchwała Nr XL/340/2018

  w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr XV/158/2008 z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury

  Więcej
 • Uchwała Nr XL/339/2018

  w sprawie nadania nazwy ulicy

  Więcej
 • Uchwała Nr XL/338/2018

  w sprawie nadania nazwy ulicy

  Więcej
 • Uchwała Nr XL/337/2018

  w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej

  Więcej
 • Uchwała Nr XL/336/2018

  w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

  Więcej
 • Uchwała Nr XL/335/2018

  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sośnicowice

  Więcej
 • Uchwała Nr XL/334/2018

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

  Więcej
 • Uchwała Nr XL/331/2018

  w sprawie zmiany uchwały Nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXIX/328/2018

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXIX/327/2018

  w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXIX/326/2018

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 października 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXIX/325/2018

  w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXIX/322/2018

  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/328/2014 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz. U. Województwa Śląskiego z 2014r., poz. 1362).

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXIX/320/2018

  w sprawie podziału Gminy Sośnicowice na stałe obwody głosowania

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXVIII/319/2018

  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Sośnicowice w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice”

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXVIII/317/2018

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

  Więcej
Data stworzenia : 2012-10-09 07:37 Autor : Data publikacji : 2012-10-09 07:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-02 12:56 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice