Akty Prawa Miejscowego

Akty Prawa Miejscowego wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 • Uchwała Nr XXXII/261/2017

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/259/2017

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

  Więcej
 • Uchwała Nr XXX/252/2017

  w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice”

  Więcej
 • Uchwała nr XXX/245/2017

  w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania, nagród i przyznawania dodatków dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i świetlicach szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice

  Więcej
 • Uchwała nr XXIX/241/2017

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

  Więcej
 • Uchwała nr XXVIII/236/2017

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

  Więcej
 • Uchwała nr XXVIII/235/2017

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/217/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

  Więcej
 • Uchwała nr XXVII/231/2017

  w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

  Więcej
 • Uchwała nr XXVII/228/2017

  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

  Więcej
 • Uchwała nr XXVII/227/2017

  w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2017-2021

  Więcej
 • Uchwała nr XXVII/226/2017

  w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
   

  Więcej
 • Uchwała nr XXVII/225/2017

  w sprawie zmiany Statutu Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • Uchwała nr XXVI/219/2017

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

  Więcej
 • Uchwała nr XXVI/217/2017

  w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

  Więcej
 • Uchwała nr XXV/212/2017

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

  Więcej
 • Uchwała nr XXV/211/2017

  w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sośnicowice

  Więcej
 • Uchwała nr XXV/205/2017

  w sprawie zmiany uchwały nr XX/167/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sośnicowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

  Więcej
 • Uchwała Nr XXIV/199/2016

  w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

  Opublikowano 10 stycznia 2017

  Więcej
 • Uchwała Nr XXIV/197/2016

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

  Opublikowano 10 stycznia 2017

  Więcej
 • Uchwała Nr XXIV/194/2016

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/179/2016 Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Więcej
Data stworzenia : 2012-10-09 07:37 Autor : Data publikacji : 2012-10-09 07:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-02 12:56 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice