Zarządzenia Burmistrza z 2018 r.

 • Zarzadzenie Burmistrza nr 69/2018 z dnia 13 czerwiec 2018.

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 68/2018 z dnia 13 czerwiec 2018.

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/327/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 67/2018 z dnia 12 czerwiec 2018.

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 66/2018 z dnia 11 czerwiec 2018.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na "Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach - etap IV

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 65/2018 z dnia 5 czerwiec 2018.

  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 64/2018 z dnia 4 czerwiec 2018.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
  Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach - dokończenie zadania"
  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 63/2018 z dnia 25 maja 2018.

  w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 62/2018 z dnia 25 maja 2018.

  w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 23/2016 Burmistrza Sośnicowic z dnia 23 marca 2016r. w sprawie pełnienia całodobowego Dyżuru Burmistrza Sośnicowic

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 61/2018 z dnia 23 maja 2018.

  w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2018 na terenie Gminy Sośnicowice
  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 60/2018 z dnia 22 maja 2018.

  w spawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami   pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr XV/158/2008 z dnia 17 lipca w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 59/2018 z dnia 22 maja 2018.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlano - montażowych dla zadania pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Sośnicowice - instalacje fotowoltaiczne

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 58/2018 z dnia 22 maja 2018.

  w spawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami   pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 57/2018 z dnia 22 maja 2018.

  w spawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami   pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie w sprawie  zaliczenia do kategorii drogi gminnej

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 56/2018 z dnia 22 maja 2018.

  w spawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami   pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy “Cicha”

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 55/2018 z dnia 22 maja 2018.

  w spawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami   pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy "Pod Dębami"

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 54/2018 z dnia 22 maja 2018.

  w spawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami   pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie w sprawie  przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 53/2018 z dnia 21 maja 2018.

  w spawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami   pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 52/2018 z dnia 21 maja 2018.

  w spawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami   pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sośnicowice

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 51/2018 z dnia 17 maja 2018.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pn. "Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w Gminie Sośnicowice - etap II" oraz pełnienie nadzoru autorskiego

  Więcej
 • Zarzadzenie Burmistrza nr 50/2018 z dnia 17 maja 2018.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na "Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach - etap IV

  Więcej
Data stworzenia : 2018-02-09 12:12 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2018-02-09 12:12 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-09 12:14 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice