Konsultacje społeczne

 • w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenie rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

  Więcej
 • w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

  Więcej
 • ­Zarządzenie Nr 147/2019

  Burmistrza Sośnicowic

  z dnia 09 grudnia 2019 roku

   

  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

  Więcej
 • ­Zarządzenie Nr 149/2019

  Burmistrza Sośnicowic

  z dnia 09 grudnia 2019 roku

  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/243/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie:  sprawienia pogrzebu przez Gminę Sośnicowice

  Więcej
 • ­Zarządzenie Nr 148/2019

  Burmistrza Sośnicowic

  z dnia 09 grudnia 2019 roku

   

  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa
  w Gminie Sośnicowice w roku szkolnym 2019/2020.

  Więcej

 • w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

  Więcej
 • Więcej
 • w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice

  Więcej
 • w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały XXVII/226/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2017 r., poz.2488)

  Więcej
 • w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawiezasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonego na obszarze Gminy Sośnicowice:

   

  Więcej
 • W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr VI/55/2019 r. Rady
  Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
  zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem
  prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
  opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności
  i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2o19

  Więcej
 • w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/243/2009
  z dnia 3 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.

  Więcej
 • w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

  Więcej
 • w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie w sprawie zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych  na dofinansowanie kosztów
  z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie Gminy Sośnicowice, realizowanych przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe

  Więcej
 •  

  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w  budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla  Gminy Sośnicowice na lata 2018-2022

  Więcej
 • w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/243/2009
  z dnia 3 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.

  Więcej
 • w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/243/2009
  z dnia 3 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.

  Więcej
 • Raport z konsultacji

  Więcej
 • projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Sośnicowice w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice”

  Więcej
Data stworzenia : 2018-12-10 09:52 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2018-12-10 09:52 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-24 15:17 Osoba modyfikująca : Anna Stefaniak

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice