Urząd Miejski w Sośnicowicach

Statut Gminy Sośnicowice

Statut Gminy Sośnicowice

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY Nr XXII/ 240 /2009
z dnia 09.06.2009

STATUT GMINY

SOŚNICOWICE

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gmina Sośnicowice, zwana dalej w niniejszym Statucie “Gminą” jest posiadającą
osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego powołaną do organizacji życia
publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stale zamieszkują na obszarze Gminy z mocy ustawy o
samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje
zbiorowe cele lokalne przez udział w referendum oraz poprzez wybraną przez siebie Radę
Miejską, zwaną dalej „Radą” i Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy.

§ 2

1. Gmina płożona jest w województwie śląskim i obejmuje obszar 11624 ha.
Terytorium Gminy obejmuje :

1/ Miasto Sośnicowice oraz sołectwa :
2/ Bargłówka
3/ Kozłów
4/ Łany Wielkie
5/ Smolnica
6/ Trachy
7/ Tworóg Mały
8/ Rachowice
9/ Sierakowice
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1 ; 25000 stanowiąca załącznik Nr.1.
do niniejszego Statutu.

3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne
stosownie do potrzeb.

4. Utworzenie ,połączenie ,podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej podlega następującym
zasadom :
a/ inicjatorem może być wspólnota mieszkańców obejmująca obszar ,którego to dotyczy albo
organy Gminy
b/ wniosek mieszkańców wymaga aprobaty wyrażonej w formie pisemnej przez co najmniej
2/3 ilości mieszkańców uprawnionych do głosowania,
c/ projekt granic jednostek pomocniczych sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami
utworzenia tej jednostki ,
d/ przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości uwzględniać
naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 3

1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród
mieszkańców, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
2. Rada na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie
młodzieżowej rady miejskiej mającej charakter konsultacyjny.
3.Rada powołując młodzieżową radę miejską, nada jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasad działania.

§ 4

1. Herbem Gminy jest wizerunek ukorzenionej sosny w barwach naturalnych na srebrnym tle .
Wzór herbu określa zał. nr 2. do niniejszego Statutu.
2. Barwy Gminy określa jej flaga koloru żółto-niebieskiego. Wzór flagi określa zał. nr.3. do
niniejszego Statutu.
3. Zasady używania herbu i barw Gminy określa Rada.

§ 5

Siedzibą organów Gminy jest miasto Sośnicowice.
II. Zakres działania i zadania Gminy oraz zasady ich realizacji.

§ 6

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w szczególności w zakresie:

1. ładu przestrzennego , gospodarki nieruchomościami ,ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej
2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę ,kanalizacji usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych ,utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych ,wysypisk i utylizacji odpadów
komunalnych zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną
4. lokalnego transportu zbiorowego
5. ochrony zdrowia
6. pomocy społecznej w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7. gminnego budownictwa mieszkaniowego
8. edukacji publicznej
9. kultury w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury
10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
11. targowisk i hal targowych
12. zieleni gminnej i zadrzewień
13. cmentarzy gminnych
14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej wraz z wyposażeniem i utrzymaniem pomieszczeń magazynu
przeciwpowodziowego.
15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych
16. polityki prorodzinnej w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej.
17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej
18. promocji Gminy
19. współpracy z organizacjami pozarządowymi
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 7

1. Zakres działania Gminy określają :
1/ ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawy,
2/ porozumienia zawarte z innymi gminami, organami administracji rządowej, oraz organami
jednostek samorządu terytorialnego
3/ uchwały Rady podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego
oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze
użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
3. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać
umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

§ 8

1. Gmina wykonuje swoje zadania :
1/ poprzez działalność swych organów i organów jednostek pomocniczych,
2/ poprzez gminne jednostki organizacyjne,
3/ poprzez działalność innych podmiotów, na podstawie zawartych z nimi umów i
porozumień.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

III. Władze Gminy

§ 9

1. Mieszkańcy Gminy wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio w drodze wyborów Rady
i w drodze referendum, a także za pośrednictwem organów Gminy.

2. Organami gminy są:
a) Rada Miejska
b) Burmistrz
3. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie
z ustaw. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do
uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń
organów Gminy i komisji Rady .

§ 10

1. W sprawach samo opodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady przed
upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum.
2. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla Gminy.
3. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady lub na wniosek 1/10 mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
4. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do
głosowania.
5. Tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.

§ 11

1. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada, do której należy rozstrzyganie we
wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
2. Organem wykonawczym jest Burmistrz,, który wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania
Gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej,
porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

§ 12

1. W skład Rady wchodzą radni w liczbie 15
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 13

Do wyłącznej właściwości Rady należą:
1. uchwalanie statutu Miasta i Gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia Burmistrza stanowienie o jego działaniu oraz przyjmowanie
sprawozdań z jego działalności.
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek Burmistrza,
4. uchwalanie budżetu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie
uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie planów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników
mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań
przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego
zarządu dotyczących:
a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ;do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady ,
b/ emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania nabywania i wykupu przez
Burmistrza,
c/ zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
d/ ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych
przez Burmistrza w roku budżetowym,
e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej
granicę ustaloną corocznie przez Radę,
f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania
z nich,
g/ określenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek.
i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza
w roku budżetowym
10. określenia wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości powiatu oraz
województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
12 a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
13. podejmowanie uchwał w sprawach:
herbu, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14. nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy,
14 a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

§ 14

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego,
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady w głosowaniu tajnym.
2. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie
obrad Rady.
3. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.
4. Wyboru osób, o jakich mowa w ustępie 1 dokonuje Rada na pierwszej sesji po wyborze Rady
nowej kadencji.
5. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji,
a prowadzi ją do czasu wyboru przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem radny obecny na
sesji.
6. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje
uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia
rezygnacji

§ 15

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Regulamin Rady , który stanowi zał.nr.4 do niniejszego Statutu.

§ 16

1. Rada działa na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady
2. Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań nie rzadziej niż
raz na kwartał.
3. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4ustawowego składu Rady Przewodniczący zwołuje
sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Sesje Rady są jawne.
§ 17

1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi Radami Gmin w szczególności dla rozpatrzenia
i rozstrzygnięcia wspólnych spraw.
2. Wspólną sesję organizują Przewodniczący Rad.
3. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa Radnych z każdej
Rady.
4. Koszty wspólnej sesji rozkładają się równomiernie na strony uczestniczące.

§ 18

1. Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
Ponadto powołuje następujące stałe komisje :
1/ Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego ,
2/ Spraw Społecznych

2. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie.
3. Skład Komisji stanowi 5 radnych W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie
będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa
udziału w głosowaniu.
4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych
zadań określając ich skład i zakres działania .

§ 19

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 radnych .
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady,
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :
1/ kontrola działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy, oraz jednostek
pomocniczych
2/ opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia
lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
3/ opiniowanie lub rozpatrzenie spraw przekazanych Komisji przez Radę, lub Burmistrza,
4/ kontrola wykonania uchwał Rady.
4. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej ,stanowiący
zał. nr.5. do niniejszego Statutu

§ 20

1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz
2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady lub wyboru go przez
Rady Miejskie i upływa z dniem kadencji Rady.
3. Burmistrz powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę w drodze zarządzenia

§ 21

Burmistrz kieruje sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.

§ 22

1. Burmistrz może upoważnić swojego Zastępcę lub innych pracowników urzędu do wydawania
w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

§ 23

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1/ przygotowanie projektów uchwał Rady,
2/ określenie sposobu wykonywania uchwał,
3/ gospodarowanie mieniem komunalnym,
4/ wykonywanie budżetu,
5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6/ wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzeń w przypadkach nie
cierpiących zwłoki.
7/ opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje
pogotowie i alarm przeciwpowodziowy

§ 24

1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa regulamin organizacyjny
nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia
3. Kierownikiem urzędu jest Burmistrz który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego
w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 25

1. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Rada przyjmuje w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna
z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza.
Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium Rada zapoznaje się
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
3. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady.
4. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza
z przyczyny określonej w pkt. 2 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.
5. Przed podjęciem uchwały o której mowa w pkt. 4 Rada zapoznaje się z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady o nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Burmistrza.
6. Uchwałę o której mowa w pkt 4 Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym.

§ 26

1.Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z
przyczyny innej niż nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 stawowego składu Rady

IV- Mienie komunalne

§ 27

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy i innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

§ 28

Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe stanowiące mienie gminne pozostają nienaruszone.

§ 29

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

§ 30

Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem gminnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

§ 31

1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo
Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie
albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika Gminy (głównego Księgowego budżetu)
lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Burmistrza, powiadamiając o tym Radę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

V. Gospodarka finansowa gminy.

§ 32

Gmina samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.

§ 33

1. Zgodnie z wcześniej ustaloną przez Radę procedurą ,projekt budżetu wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego i objaśnieniami, Burmistrz przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada
roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej
celem zaopiniowania.
2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę jednak nie później niż do 31.marca roku
budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie.
3. Bez zgody Burmistrza Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy zmian powodu-
jących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub
zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów
4. Rada w uchwale budżetowej określa wysokość środków do dyspozycji jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy.

§ 34

Dochodami Gminy są:
1/ podatki, opłaty i inne wpływy określone ustawowo jako dochody Gminy,
2/ dochody z majątku Gminy,
3/ subwencja ogólna z budżetu państwa,
4/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych ,oraz na dofinansowanie zadań własnych,
5/ wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
6/ spadki , zapisy, darowizny.
7/ inne dochody
§ 35

W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.

§ 36

1. Uchwały i zarządzenia organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych muszą wskazać
źródła dochodów z których zobowiązania te zostaną pokryte.
2. Uchwały Rady o których mowa w pkt. 1 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu.

§ 37

1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Burmistrz,
2. Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach
wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

§ 38

1. Gospodarka finansowa jest jawna.
2. Burmistrz ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok miniony
w terminie 14-tu dni od daty zatwierdzenia budżetu przez Radę. W ogłoszeniu podaje się ogólną
informację o dochodach i wydatkach Gminy
3. Obsługę kasową prowadzi bank wskazany przez Radę.

§ 39

1. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną która występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
2. Wniosek o którym mowa w pkt. 1 przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Przewodniczący Rady.
3. Kontrolę gospodarki finansowej Gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa.
VI. Gminne jednostki pomocnicze

§ 40

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także o zmianie jej granic
rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w § 2 pkt.4 Statutu.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust.1.

§ 41

Uchwały, o jakich mowa w 40 ust.1 powinny określać w szczególności:
– obszar
– granice
– siedzibę władz
– nazwę jednostki pomocniczej.
– zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością organów jednostki pomocniczej

§ 42

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, natomiast w mieście
odpowiednio zebranie miejskie, które obejmują wszystkich mieszkańców mających czynne
prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez Radę Sołecką. Organem
wykonawczym w mieście jest Przewodniczący wspomagany przez Radę Mieszkańców.
3. Rada nadając statut jednostce winna w nim uwzględnić:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki
pomocniczej.
VII. Osoby właściwe do nawiązania stosunku pracy w imieniu organów
i jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 43
1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady.

§ 44

Czynności w sprawach z zakresu pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy – wykonuje Burmistrz.

VIII. Zasady dostępu do dokumentów
wynikających z wykonywania zadań publicznych

§ 45

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z
ustawy.
2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do
uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także
dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych w tym
protokołów z posiedzeń organów Gminy i komisji Rady Miejskiej.
3. Dostęp obywateli do dokumentów i protokołów z posiedzeń organów Gminy możliwy jest
po złożeniu wniosku w formie ustnej jak i pisemnej.
4. Udostępnienie dokumentów i protokołów z posiedzeń organów Gminy polega na umożliwieniu
osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu oraz
sporządzenia odpisów i notatek albo wykonania kserokopii dokumentu
5. Dokumenty i protokoły z posiedzeń organów udostępniane są do wglądu w godzinach
urzędowania Urzędu Miejskiego.
6. Udostępnienie dokumentu powinno nastąpić w miarę możliwości niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
7. Nie udostępnia się informacji i dokumentów, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć
przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych
oraz innych aktów regulujących zasady dostępu obywateli do informacji i danych.
8. Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby ograniczenie jawności wynikające z
ustaw, dokument udostępnia się w części jawnej, poprzez umożliwienie osobie
zainteresowanej zapoznanie się z wyciągiem.
9. Odmowa udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentu wymaga formy pisemnej
wraz z uzasadnieniem.
10.W razie wątpliwości dotyczących ograniczeń w udostępnianiu informacji i dokumentów
wymagana jest opinia radcy prawnego Urzędu Miejskiego

IX – Postanowienia końcowe § 46

1.Na podstawie upoważnień ustawowych Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy.
2.Na podstawie ustawy z dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym organy Gminy mogą wydawać
akty prawa miejscowego w zakresie:
1). wewnętrznego ustroju Gminy oraz jednostek pomocniczych,
2). organizacji urzędów i instytucji Gminy,
3). zasad zarządu mieniem Gminy,
4). zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

§ 47

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa stosowna ustawa.

§ 48

Uchwalenie i zmiany niniejszego Statutu są dokonywane przez Radę zwykłą większością głosów ,
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§ 49

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące a w szczególności: przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy
o pracownikach samorządowych.

§ 50

Integralną część niniejszego Statutu stanowi zbiór załączników.

§ 51

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2007-08-29 22:37 Autor: .administrator Data publikacji: 2009-07-01 12:32 Osoba udostępniająca na stronie: Kazimierz Kaczmar Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-14 Osoba modyfikująca: Kazimierz Kaczmar