Urząd Miejski w Sośnicowicach

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w Gminie Sośnicowice składają wyborcy, którzy będą ujęci w spisie wyborców w Gminie Sośnicowice, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r.

Wniosek może być złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w Gminie Sośnicowice.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-04-10 12:35 Autor: Justyna Obarzanek Data publikacji: 2019-04-10 12:35 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-10 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka