Urząd Miejski w Sośnicowicach

II nabór na stanowisko Księgowego w Referacie Finansowym UM Sośnicowice

II nabór na stanowisko Księgowego w Referacie Finansowym UM Sośnicowice

Sośnicowice, dnia 21 sierpnia 2007 Burmistrz Sośnicowic ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Księgowy w Referacie Finansowym UM Sośnicowice

Niezbędne kwalifikacje kandydata:

1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne+w trakcie studia wyższe

2. Wymagany profil (specjalność): rachunkowość, księgowość

3. Obligatoryjne uprawnienia:

obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku

4. Doświadczenie zawodowe: preferowany staż na stanowisku pokrewnym w jednostkach wymienionych w art. 1 i art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 (Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1593 z późn. zmianami) tj. w urzędzie lub innej jednostce prowadzącej rachunkowość budżetową.

5. Umiejętności zawodowe:

- umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości w tym budżetowej,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji (m.in. MS Word, Exel)

- odpowiedzialność terminowość, rzetelność

- aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

6. Zakres głównych obowiązków:

a/ Prowadzenie obsługi finansowo-ksiegowej w tym:

- dekretacja raportów kasowych i wyciągów bankowych

- księgowanie dowodów źródłowych organu finansowego i UM Sośnicowice

- uzgadnianie rachunków bankowych z wyciągami bankowymi

- rozliczanie i uzgadnianie rachunków

- uzgadnianie wydatków budżetowych

- uzgadnianie i rozliczanie zaangażowania środków finansowych

- sporządzanie miesięcznych i rocznych zestawień obrotów i sald

b/ Prowadzenie ksiąg inwentarzowych ewidencji majątku UM tj.:

- środków trwałych

- pozostałych środków trwałych

- inwestycji rozpoczętych

- opału

c/ Rozliczanie inwentaryzacji majątku ewidencjonowanego w UM

d/ Opracowywanie sprawozdań obowiązujących dla w/w zakresu czynności.

e/ Przygotowywanie materiałów i danych do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i bilansów rocznych.

f/ Sporządzanie not obciążeniowych i ich rejestracja.

7. Zakres innych obowiązków osoby zatrudnionej na danym stanowisku:

- wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikających z zakresu czynności

8. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

(w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia

o zatrudnieniu)

- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty,

zaświadczenia)

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym

stanowisku

- oryginał kwestionariusza osobowego,

9.Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko Księgowy w Referacie Finansowym

należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice – sekretariat (pok. Nr 9) lub drogą pocztową na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 04.09.2007r

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póz n. zm. oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z póz n. zm.)


Data wytworzenia: 2007-08-29 14:24 Autor: Leszek Pietrasiński Data publikacji: 2007-08-29 14:24 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root