Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja

Informacja

INFORMACJA
o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach do Rady Miejskiej w Sośnicowicach, Rady Powiatu Gliwickiego i Sejmiku Województwa Śląskiego
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. oraz o głosowaniu wyborców niepełnosprawnych

Przepisy ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 r., a w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Sośnicowic, także w dniu 5 grudnia 2010 r.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
• wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego – zgodnie z art. 40a cytowanej na wstępie ustawy,
oraz
• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Sośnicowice (pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mężowie zaufania a także kandydaci na radnych).
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do Burmistrza Sośnicowic najpóźniej do dnia 11 listopada br., za pośrednictwem biura ewidencji ludności, a mianowicie:
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, pokój Nr 6 tj:

poniedziałek – 7.30 – 17.00
wtorek – czwartek – 7.30 – 15.30
piątek – 7.30 – 14.00

Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Sośnicowic, składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do dnia 25 listopada 2010 r.

Do wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (w przypadku wyborcy obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe aktualnego dokumentu potwierdzającego uznanie za osobę niepełnosprawną, w stopniu jak wyżej), jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na terenie gminy Sośnicowice, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania poprzez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 19 listopada 2010 r. stosownego oświadczenia Burmistrzowi Sośnicowic, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania (w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Sośnicowic najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania tj. do dnia 3 grudnia 2010 r.).
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.
Głosowanie przez pełnomocnika będzie się odbywało w następujący sposób:
• pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,
• obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem ”pełnomocnik”, a akt pełnomocnictwa do głosowania załączy do spisu wyborców,
• pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, a następnie uda się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, gdzie na karcie do głosowania zaznaczy na kogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do urny.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym.

Ponadto informuje się, że wyborca niepełnosprawny może głosować w obwodzie głosowania Nr 6 w Smolnicy z siedzibą w Gminnym Przedszkolu w Smolnicy (mieszczącym się w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Smolnicy) ul. Szkolna 1, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania Nr 6.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 16 listopada 2010r., w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, pokój Nr 6 tj:

poniedziałek – 7.30 – 17.00
wtorek – czwartek – 7.30 – 15.30
piątek – 7.30 – 14.00

Wyborca niepełnosprawny dopisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania Nr 6 w Smolnicy zostanie z urzędu skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2010-10-19 11:59 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2010-10-19 09:15 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root