Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 148/2023

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 148/2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 8857)


Data wytworzenia: 2023-11-15 13:41 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2023-11-14 13:41 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-15 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska