Urząd Miejski w Sośnicowicach

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - informacje

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - informacje

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach.
Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy dostępne będą na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz poszczególnych komisarzy wyborczych po upływie terminu na zawiadamianie o utworzeniu komitetów wyborczych, tj. po dniu 8 września 2014 r.
Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania.
Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych powołuje spośród wyborców Miejska Komisja Wyborcza w Sośnicowicach, najpóźniej w dniu 27 października 2014 r. Zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach ul. Rynek 19.
Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na radnych lub zarejestrowany został kandydat na Burmistrza.
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r. 
Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Burmistrza.
Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Burmistrz spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy.
Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Sośnicowice.
Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy Sośnicowice i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Ponadto należy zauważyć, że:
- samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
- przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na radnych.


Data wytworzenia: 2014-09-02 13:25 Autor: Aleksandra Kancy Data publikacji: 2014-09-02 13:25 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-04 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka