Urząd Miejski w Sośnicowicach

Konkurs na TRENERA ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH PROJEKTU „ANIMATOR - MOJE BOISKO ORLIK 2012"

Konkurs na TRENERA ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH PROJEKTU „ANIMATOR - MOJE BOISKO ORLIK 2012"

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sośnicowicach
ul. Powstańców 6, 44-153 Sośnicowice

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach
ogłasza konkurs na:
TRENERA ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH PROJEKTU „ANIMATOR – MOJE BOISKO ORLIK 2012"
na kompleksie boisk sportowych przy ul. Raciborskiej w Sośnicowicach
w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego „Moje boisko Orlik 2012"
w ramach realizacji programu „Sport Wszystkich Dzieci"
(forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony od 1.09.2010r. do 30.11.2010 r. wymiar 1/2 etatu)

1. Wymagania niezbędne:
a) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
b) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c) Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
d) Posiadanie nieposzlakowanej opinii,
Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz.U. nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz.U. nr 71 poz. 738 z późn. zm.):
e) Ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej, lub:
f) Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia oraz ukończony specjalistyczny kurs instruktorów w dyscyplinie np. kurs gier zespołowych oraz tenisa ziemnego i zdany egzamin końcowy;

2. Wymagania dodatkowe: mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Organizacja, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowo-rekreacyjnych,
b) Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,
c) Organizacja systemu imprez, zawodów, turniejów, mistrzostw,
d) Włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie działania programu pilotażowego Animator – Moje Boisko Orlik 2012,
e) Współpraca z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,
f) Pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie szkoleń wolontariuszy,
g) Zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
h) Inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu,
i) Doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,
j) Prowadzenie wymaganej dokumentacji m.in.:
- przygotowanie harmonogramu korzystania z kompleksu boisk i nadzór na jego realizacją,
- prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
- przygotowanie sprawozdań okresowych z zadań realizowanych na obiekcie,
k) Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
l) Dbanie o porządek i czystość na obiekcie,
m) Przestrzeganie i stosowanie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Raciborskiej w Sośnicowicach;

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 przy ul. Raciborskiej w Sośnicowicach (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych w trakcie trwania programu w postaci szczegółowego harmonogramu – załącznik nr 2),
d) kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie, oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
e) kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy,
f) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
j) oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1),

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, ul. Powstańców 6, 44-153 Sośnicowice.

Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ANIMATOR – MOJE BOISKO ORLIK 2012", w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12 sierpnia 2010r., do godz. 14.00

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów pozostaną nie rozpatrzone.

Postępowanie składać się będzie z II etapów:
I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania programu.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach: http://sosnicowice.i-gmina.pl

II etap – selekcja końcowa kandydatów – rozmowa kwalifikacyjna podczas, której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji pilotażowego programu – Animator Sportu – Moje Boisko Orlik 2012.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie.

Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego – brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://sosnicowice.i-gmina.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

Wyłoniony w wyniku przeprowadzonego Konkursu animator(rzy) zostanie(ą) zgłoszony(eni) do Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie. Zakwalifikowani przez Zarząd animatorzy podpiszą indywidualne umowy z Wojewódzkim SZS (właściwym co do miejsca usytuowania obiektu „Orlik”).
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 032 2387688.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:
- Gontarewicz Kazimierz – zam. ul. Pliszki 3/60, 44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, iż na stanowisko Trenera środowiskowego w ramach projektu “ANIMATORMOJE BOISKO ORLIK 2012” wybrany został Pan Gontarewicz Kazimierz – zam. ul. Pliszki 3/60, 44-100 Gliwice.
Uzasadnienie: Kandydat spełnił wszelkie wymagania formalne oraz pozytywnie zaprezentował swoją kandydaturę podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia w/w funkcji oraz przedstawił ciekawy pomysł na realizację zajęć w ramach swoich obowiązków trenera środowiskowego.

Załączniki:
1. Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
2. Harmonogram planowanych godzin pracy animatora „Moje boisko – Orlik 2012”


Data wytworzenia: 2010-08-05 16:00 Autor: Kazimierz Kaczmar Data publikacji: 2010-08-05 13:56 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root