Urząd Miejski w Sośnicowicach

Nowe zasady interpretacji prawa podatkowego

Nowe zasady interpretacji prawa podatkowego

Od 1 lipca 2007 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), organem właściwym w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego jest minister finansów. Z kolei organami upoważnionymi do wydawania pisemnych interpretacji w indywidualnych sprawach są dyrektorzy izb skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie, przy czym upoważnienie to obejmuje wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawach pozostających we właściwości naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów i dyrektorów izb celnych. Przez przepisy prawa podatkowego należy tu rozumieć: – przepisy ustaw podatkowych, – postanowienia ratyfikowanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, – przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Właściwość miejscową organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych ustala się: 1) dla osób fizycznych — według miejsca zamieszkania, 2) dla osób prawnych — według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze, 3) dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej — według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych, 4) dla podatkowych grup kapitałowych — według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu. Zatem jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: 1) kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim – właściwy do wydania interpretacji indywidualnej jest dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 2) małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim – właściwy do wydania interpretacji indywidualnej jest dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 3) dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim – właściwy do wydania interpretacji indywidualnej jest dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 4) lubelskim, łódzkim lub mazowieckim – właściwy do wydania interpretacji indywidualnej jest dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Jeśli natomiast: – wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium kraju, – nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji właściwy miejscowo do wydania interpretacji indywidualnej jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Należy tu dodać, że organ właściwy miejscowo w chwili złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pozostaje właściwy do jej wydania, choćby zmieniły się podstawy właściwości. Stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Wniosek o wydanie w indywidualnej sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego składa się na specjalnym formularzu ORD-IN wraz z załącznikiem ORD-IN/A i podlega on opłacie w wysokości 75 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty. Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Dlatego też składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wniosek niespełniający tych wymogów nie zostanie rozpatrzony. Należy zaznaczyć, że organ nie wyda interpretacji indywidualnej w sprawie, która w dniu złożenia wniosku o interpretację jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy sprawa ta została już rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (kontroli skarbowej). Termin wydania interpretacji podatkowej wynosi trzy miesiące od dnia otrzymania wniosku, przy czym do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie, o którym mowa powyżej, uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Zastosowanie się do interpretacji Interpretacje podatkowe mogą chronić wnioskodawcę przed obowiązkiem zapłaty podatku tylko w odniesieniu do przyszłych stanów faktycznych. Stosownie bowiem do art. 14m Ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli: 1) zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz 2) skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej. W stosunku do stanów faktycznych, które istniały przed doręczeniem interpretacji, pomimo pozytywnej oceny stanowiska pytającego, podatnik będzie musiał zapłacić podatek, a interpretacja będzie mogła go chronić jedynie przed ewentualnymi odsetkami i sankcjami karnymi skarbowymi. Podatnik niezadowolony z uzyskanej interpretacji będzie mógł wnieść skargę do sądu administracyjnego. Leszek Pietrasiński Skarbnik Gminy Sośnicowice


Data wytworzenia: 2007-08-12 20:19 Autor: Leszek Pietrasiński Data publikacji: 2007-08-12 20:19 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root