Urząd Miejski w Sośnicowicach

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Podano do publicznej wiadomości
Sośnicowice.26.06.2007r.

…………………….dnia ……………………….

RZ-6024-1/1_( 6 ) /07

Obwieszczenie Burmistrz Sośnicowic na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr. 62 poz.627 z późn.zm.) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Powstaniu zakładu wyrobu i sprzedaży mebli kuchennych- zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowo- mieszkalnego na mieszkalno-produkcyjno-handlowy wraz z dobudową pomieszczenia magazynowego na działce nr 2308/7 położonej przy ul. Raciborskiej w Trachach” Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Romana Skryło zam. Gliwice ul. Szarych Szeregów 2/6 i Pana Waldemara Jeleń zam. 44-100 Gliwice, ul. Perkoza 4/36 Urząd Miejski w Sośnicowicach Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska informuje, że w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji określonych w art. 32 ust.1 pkt.1 w/w ustawy pod numerem 2007/A/0003 znak sprawy RZ-6024-1/1/07 został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia oraz postanowienie Burmistrza Sośnicowic (RZ-6024-1/1_(5)/07) pod nr. 2007/B/0017 określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Powyższy wykaz znajduje się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach . Na podstawie art. 53 POŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach, którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 31 POŚ przysługuje „każdemu”. Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wniosku i raportu w przedmiotowej sprawie w pok. 14 Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w godzinach od 7.30 do 15.30.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w sekretariacie tutejszego Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

Burmistrz Czesław Jakubek

Data wytworzenia: 2007-08-12 20:22 Autor: Leszek Pietrasiński Data publikacji: 2007-08-12 20:22 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root