Urząd Miejski w Sośnicowicach

Ogłoszenie Burmistrza Sośnicowic

Ogłoszenie Burmistrza Sośnicowic

Sośnicowice dnia,17 listopad 2008
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Sośnicowic ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach realizacji zadania własnego gminy: pn. „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym”
Temat konkursu.
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców gminy Sośnicowice poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej”.
Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., nr 96, poz.873),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 poz. 2207).
Cel konkursu.
Zapobieganie patologii społecznej poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i aktywność fizyczną.
1. Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty działające na terenie gminy Sośnicowice lub na rzecz jej mieszkańców, tj.:
- organizacje pozarządowe,
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- jednostki podległe administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
2. Kwota przeznaczona na realizację zadania – 6.500zł.
3. Termin realizacji zadania: 12.01.2009r. – 31.12.2009r.
4. Oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 poz. 2207).
5. Oferta winna być złożona do dnia 29 grudnia 2008r.. do godz.1200 , w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem – „KONKURS PROFILAKTYCZNY”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Przy wyborze oferty najistotniejszą rolę odgrywać będzie:
- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- proporcje środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania, do wkładu własnego oferenta.
8. Etapy konkursu.
1 etap. Ocena ofert pod względem formalnym.
Tylko oferty spełniające wszelkie wymogi pod względem formalnym, przechodzą do następnego etapu.
2 etap. Ocena ofert na podstawie pozostałych kryteriów:
- merytoryczne – (wartość projektu, jego nowatorstwo oraz zbieżność z celami zadania)), w skali 0 – 10.
- społeczne – (dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu), w skali 0 – 10.
- promocyjne – (promocja gminy), w skali 0 – 5.
- finansowe – (koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania, zakładani partnerzy), w skali 0 – 10.
- organizacyjne – (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie), w skali 0 – 10.
- przewidywany udział dzieci i młodzieży w realizacji programu
w skali 0 – 10.
- jednoczesna realizacja innych zadań własnych gminy, w skali 0 – 10 punktów za każde realizowane zadanie, wskazane w Programie Współpracy Gminy Sośnicowice na 2009 rok z Organizacjami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.
Z ubiegania się o dotację wykluczone zostają programy, które nie osiągną progu 50% maksymalnej ilości punktów.
Jednocześnie, osiągnięcie progu 50% nie świadczy jeszcze o przyznaniu dotacji.
9. Warunki realizacji zadania.
Zadanie musi być realizowane zgodnie z przedstawioną ofertą, kalkulacją kosztów i harmonogramem.
10. Zasady przyznawania dotacji.
- Dotacja przekazana zostanie w transzach na konto wnioskodawcy, na podstawie harmonogramu realizacji zadania, zatwierdzonego przez Burmistrza,
- Ilość oraz wysokość transz dotacji określona zostanie w umowie, której wzór określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz. U. nr 264 poz. 2207).
11. Termin rozpatrzenia ofert – 07.01.2009r.
12. Burmistrz Sośnicowic zastrzega sobie prawo przyznania dotacji jednemu oferentowi lub wielu oferentom w sposób najpełniej zaspakajający potrzeby mieszkańców Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym ogłoszeniu, należy rozpatrywać w odniesieniu do przepisów zawartych w jego podstawie prawnej.
13. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Sekretarz Gminy Sośnicowice Rynek 19 tel. 032/238-71-91 wew.305.


p>. Burmistrz Sośnicowic


Data wytworzenia: 2008-11-20 16:20 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2008-11-20 15:19 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root