Urząd Miejski w Sośnicowicach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk

Sośnicowice dnia: 8 stycznia 2008

Burmistrz Sośnicowic

na podstawie art. 3a ust 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm)

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Informatyk w referacie organizacyjnym i spraw obywatelskich

Niezbędne kwalifikacje kandydata:

1. Wykształcenie: wyższe informatyczne ewentualnie średnie informatyczne lub pokrewne +studia o kierunku informatycznym w trakcie

2. Wymagany profil (specjalność): informatyka lub elektronika

3. Obligatoryjne uprawnienia:

obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku

4. Doświadczenie zawodowe: preferowany staż pracy na podobnym stanowisku.

5. Umiejętności zawodowe:

- administrowanie sieciami informatycznymi

dodatkowo:

- znajomość teoretyczna i praktyczna zagadnień związanych z systemami zarządzania bazą danych takich jak: bezpieczeństwo baz danych oraz administracja,

- zarządzenie serwerem Windows Serwer

- znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci , kontrolowanym dostępem do Internetu, programy antywirusowe, filtry treści,

- znajomość zagadnień związanych z polityką bezpieczeństwa danych – kopie zapasowe, autoryzowany dostęp do danych oraz bezpieczne przechowywanie danych,

- prowadzenie strony internetowej BIP,

- znajomość środowiska Windows, obsługa pakietów biurowych,

- znajomość zagadnień związanych z Internetem,

- umiejętność diagnostyki, naprawy, optymalnej budowy oraz rozbudowy i konserwacji komputerów oraz urządzeń peryferyjnych do niego podłączonych (drukarki, skanery itp.),

- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

- znajomość zasad licencjonowania programów komputerowych,

- umiejętność pracy pod presją czasu oraz umiejętności analityczne,

- łatwość nawiązywania kontaktów z użytkownikami,

- umiejętność łatwego uczenia się oraz korzystania z dokumentacji technicznej,

- umiejętność pracy w zespole oraz organizowania czasu pracy,

- dyspozycyjność, samodyscyplina, sumienność, samodzielność,

- znajomość języków obcych – wskazany język angielski,

6. Zakres głównych obowiązków:

1.Administracja i nadzór operatorski nad siecią oraz siecią internetową poprzez:

a/ zapewnienie ciągłości pracy obu sieci

b/ archiwizowanie danych serwera c/ zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonych danych d/ rozbudowa i rozwój sieci e/ szkolenie użytkowników sieci i udzielanie porad instruktażowych 2.Prowadzenie serwisu internetowego www.sosnicowice.pl oraz koordynacja Biuletynu Informacji Publicznej.

3.Administracja służbowymi kontami poczty elektronicznej pracowników

4.Opracowywanie i wdrażanie koncepcji rozwoju systemu informatycznego

5.Szkolenia pracowników związane z obsługa stanowiskowych programów użytkowych.

6.Pozyskiwanie oprogramowania i sprzętu odpowiadających w/w koncepcji

7.Cykliczne uaktualnianie programów i baz danych

8.Egzekwowanie praw wynikających z zawartych umów na dostawę i serwis oprogramowania i sprzętu.

7. Zakres innych obowiązków osoby zatrudnionej na danym stanowisku:

Wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikających z zakresu czynności

8. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

(w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty,

zaświadczenia)

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym

stanowisku

- oryginał kwestionariusza osobowego,

9.Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko:

„INFORMATYK”

należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice – sekretariat (pok. Nr 9) lub drogą pocztową na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 23.01.2008r

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póz n. zm. oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z póz n. zm.)


Data wytworzenia: 2008-05-15 13:11 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-01-08 11:10 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root