Urząd Miejski w Sośnicowicach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowy w Referacie Finansowym

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowy w Referacie Finansowym

Burmistrz Sośnicowic ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Księgowy w Referacie Finansowym
I. Niezbędne kwalifikacje kandydata:
1. Wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku ekonomicznym
2. Wymagany profil (specjalność): rachunkowość, księgowość
3. Obligatoryjne uprawnienia:
obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych, posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywanej pracy na określonym stanowisku, wykształcenie minimum średnie, nie karalność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
4. Doświadczenie zawodowe w księgowości – preferowany staż pracy na takim stanowisku lub pokrewnych w księgowości.
5. Umiejętności zawodowe:
- umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości w tym budżetowej
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji (m.in. MS Word, Exel)
- odpowiedzialność terminowość, rzetelność
- aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres głównych obowiązków:

a/ Prowadzenie obsługi finansowo-ksiegowej w tym:

- dekretacja raportów kasowych i wyciągów bankowych - księgowanie dowodów źródłowych organu finansowego i UM Sośnicowice - uzgadnianie rachunków bankowych UM z wyciągami bankowymi - uzgadnianie wydatków budżetowych i sporządzanie ich miesięcznych sprawozdań - uzgadnianie i rozliczanie zaangażowania środków finansowych

- sporządzanie miesięcznych i rocznych zestawień obrotów i sald

b/ Prowadzenie ewidencji majątku UM tj.:
-środków trwałych
-pozostałych środków trwałych
-inwestycji rozpoczętych
-opału

c/ Rozliczanie inwentaryzacji majątku ewidencjonowanego w UM

d/ Opracowywanie sprawozdań obowiązujących dla w/w zakresu
czynności

e/ Przygotowywanie materiałów i danych do sprawozdań miesięcznych,
kwartalnych i bilansów rocznych

f/ Sporządzanie not obciążeniowych i ich rejestracja.

III. Zakres innych obowiązków osoby zatrudnionej na danym stanowisku:

Wykonywanie innych poleceń przełożonych.
7. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- kopia dowodu osobistego
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty,
zaświadczenia)
- kwestionariusz osobowy,

8.Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko:

„Księgowy w Referacie Finansowym”
należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice – sekretariat (pok. Nr 9) lub drogą pocztową na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 13.02.2009r
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póz n. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458)


Data wytworzenia: 2009-02-03 10:21 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2009-02-03 09:20 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root