Urząd Miejski w Sośnicowicach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielny referent ds. gospodarki wodnej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielny referent ds. gospodarki wodnej

Sośnicowice dnia: 13.05. 2008 r.

Burmistrz Sośnicowic

na podstawie art. 3a ust 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm)

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

samodzielny referent ds. gospodarki wodnej Referatu Gospodarki Gminnej

Niezbędne kwalifikacje kandydata:

1. Wykształcenie: wyższe lub średnie

2. Wymagany profil (specjalność): rolnictwo, melioracja lub ogólne z doświadczeniem w pracy urzędniczej.

3. Obligatoryjne uprawnienia:

obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku.

4. Doświadczenie zawodowe: preferowany staż pracy na podobnym stanowisku

5. Umiejętności zawodowe:

- znajomość zagadnień związanych zagadnień ustawy: o gospodarce wodnej, o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeń wykonawczych, kodeksu cywilnego, prawa samorządowego, księgach wieczystych, o zamówieniach publicznych, najmu lokali mieszkalnych,

- umiejętność pracy pod presją czasu oraz umiejętności analityczne,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

- umiejętność łatwego uczenia się oraz korzystania z dokumentacji geodezyjnej,

- umiejętność pracy w zespole oraz organizowania czasu pracy,

- dyspozycyjność, samodyscyplina, sumienność, samodzielność,

6. Zakres głównych obowiązków:

1.Przeglądy i kontrole urządzeń melioracji szczegółowej oraz obiektów

gospodarki wodnej.

2.Prowadzenie spraw ochrony przeciwpowodziowej w tym stały monitoring poziomu wody na rzece Bierawce i na ciekach wodnych na terenie gminy Sośnicowice oraz nadzór nad Gminnym Magazynem Powodziowym.

3.Nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi związanymi z utrzymywaniem zieleni miejskiej.

4.Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości (budynków) ; prowadzenie rejestru oraz udzielanie informacji uprawnionym w tym zakresie.

5.Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i gminnymi lokalami użytkowymi w tym obsługa kancelaryjno-techniczna Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

6.Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem przez gminę gruntów komunalnych w tym ich ewidencja i aktualizowanie wysokości czynszów.

7.Organizacja zebrań wiejskich.

8.Prowadzenie nadzoru nad działalnością statutową Rad Sołeckich i Rady

Mieszkańców Sośnicowic.

7. Zakres innych obowiązków osoby zatrudnionej na danym stanowisku:

Wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikających z zakresu czynności

8. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

(w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty,

zaświadczenia)

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym

stanowisku

- oryginał kwestionariusza osobowego,

9.Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Samodzielny referent ds. gospodarki wodnej Referatu Gospodarki Gminnej

należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice – sekretariat (pok. Nr 9) lub drogą pocztową na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 28.05.2008r

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póz n. zm. oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z póz n. zm.)


Data wytworzenia: 2008-05-15 15:00 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-05-13 12:59 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root