Urząd Miejski w Sośnicowicach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Specjalista pełniący funkcję Kierownika Projektu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Specjalista pełniący funkcję Kierownika Projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy”

Zespół Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury
44-153 Łany Wielkie, ul. Wiejska 9

Zespół Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA
pełniący funkcję KIEROWNIKA PROJEKTU
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2
pt.: „Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy”
w wymiarze 1 etatu, na czas określony: od 01 września 2010 r. do 31 sierpnia 2012 r.
wynagrodzenie brutto od 2 360,- zł do 2 840,- zł
Wymagania bezwzględne:
•gotowość do podjęcia pracy od 1 września 2010 r.,
•wykształcenie wyższe,
•znajomość zasad zawartych w dokumentacji konkursowej „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych Konkurs nr 1/POKL/9.1.2/2009”,
•znajomość zasad kwalifikowalności wydatków ponoszonych przy realizacji projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
•znajomość zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
2013,
•znajomość Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie
odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych,
•znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
•biegła umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office, Internet, poczta elektroniczna),
•pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•niekaralność.

Pożądane predyspozycje, umiejętności i doświadczenia:
•doświadczenie przy realizacji projektów unijnych i/lub na stanowisku kierowniczym,
•zdolności interpersonalne, a w szczególności komunikatywność, łatwość
w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, samodzielność wykonywania zadań,
•łatwość przyswajania wiedzy, gotowość do ustawicznego kształcenia,
•analityczny sposób myślenia,
•umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych,
•obiektywizm w działaniu i ocenianiu,
•dyspozycyjność,
•odpowiedzialność, dokładność i terminowość wykonywania powierzonych zadań.

Główne obowiązki:
•wykonywanie zadań wynikających z umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
•koordynacja działań szkół uczestniczących w projekcie,
•sprawozdawczość z postępu rzeczowego projektu,
•udzielanie zamówień publicznych,
•przygotowywanie koniecznych zmian w projekcie,
•nadzór i koordynacja prac sekcji ds. projektu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•list motywacyjny i CV,
•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (pobierz)
•kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (kserokopie dokumentów
potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów
podyplomowych),
•kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
doświadczenia zawodowe i umiejętności,
•kserokopie posiadanych referencji i opinii,
•wobec kandydatów którzy nie są obywatelami polskimi, ale są obywatelami Unii Europejskiej
lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów
prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokument poświadczający znajomość języka polskiego, określony
w przepisach o służbie cywilnej,
•oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•oświadczenie kandydata o prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
•oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
•oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (miejscowości) na liście kandydatów
spełniających wymagania formalne,
•oświadczenie o gotowości podjęcia pracy w ZEOZiK w Łanach Wielkich z dniem 1 września 2010 r.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „SPECJALISTA pełniący funkcję KIEROWNIKA PROJEKTU” należy złożyć w terminie do dnia 19 lipca 2010 r. do godziny 1400 w siedzibie Zespołu Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury w Łanach Wielkich, ul. Wiejska 9 (I piętro).

Inne informacje:
Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. Osoby, które spełnią wymagania
formalne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania
i będą mogły przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne wraz z terminem i miejscem postępowania zostanie umieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach http://sosnicowice.pl
Oferty pracy kandydatów nie odebrane w terminie 2 tygodni od zakończenia procedury naboru
zostaną komisyjnie zniszczone.
Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 4 miesięcy, kolejna na czas określony (tj. do
końca trwania projektu) po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą oraz pozytywnej opinii bezpośredniego przełożonego.
Zespół Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury w Łanach Wielkich zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 322387960 lub 322365033.

Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty,
Zdrowia i Kultury
w Łanach Wielkich
(-) Stefan Machnik

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2010-07-05 13:53 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2010-07-05 11:48 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root