Urząd Miejski w Sośnicowicach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko stanowisko - Księgowy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko stanowisko - Księgowy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁANACH WIELKICH
44-153 SOŚNICOWICE UL. WIEJSKA 9

KSIĘGOWY
(nazwa stanowiska pracy)
wymiar czasu pracy: ¾ etatu.

Niezbędne kwalifikacje kandydata:
1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne.
2. Preferowany profil (specjalność): rachunkowość, finanse, księgowość.
3. Obligatoryjne uprawnienia:
obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6–letniej praktyki w księgowości, nieposzlakowana opinia.
4. Doświadczenie zawodowe: w zależności od wykształcenia co najmniej 3-letnia lub co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości. Preferowany staż pracy w księgowości budżetowej.
5. Umiejętności zawodowe:
- umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów prawnych dotyczących rachunkowości, finansów publicznych i sprawozdawczości w tym budżetowej,
- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów z zakresu administracji samorządowej,
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji (m.in. MS Word, Exel),
- odpowiedzialność, terminowość, rzetelność,
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
- aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności.

6. Zakres głównych obowiązków:
- prowadzenie rachunkowości OPS w zakresie realizowanych zadań, dekretowanie
i księgowanie dokumentów źródłowych,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
– dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
-dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- uzgadnianie rachunków bankowych z wyciągiem bankowym,
- uzgadnianie wydatków budżetowych,
- uzgadnianie i rozliczanie zaangażowania środków finansowych,
- sporządzanie miesięcznych i rocznych zestawień obrotów i sald,
- prowadzenie ewidencji majątku OPS (środki trwałe, pozostałe środki trwałe),
- rozliczanie inwentaryzacji i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych,
– sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonywania budżetu w zakresie zadań
realizowanych przez OPS w obowiązujących terminach,
– gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
– przygotowywanie projektów planu wydatków oraz przedkładanie propozycji ich
zmian,
– wykonywanie czynności związanych z naliczaniem, wypłacaniem i rozliczaniem
wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców,
– sporządzanie list zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
– prowadzenie rozliczeń ZUS dla pracowników OPS w tym elektroniczny przekaz
rozliczeniowych dokumentów miesięcznych,
– prowadzenie rozliczeń PZU dla pracowników OPS,
– prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych: dla pracowników
OPS, dla zleceniobiorców.
– prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych pracowników OPS,
– opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika
Ośrodka dotyczących prowadzenia rachunkowości tj. m.in. zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
– wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

7. Zakres innych obowiązków osoby zatrudnionej na danym stanowisku:

Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

8. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- kopia dowodu osobistego,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni
praw publicznych,
- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
– kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
- kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty,
zaświadczenia),
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym
stanowisku.

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko: Księgowy”
należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich, ul. Wiejska 9, 44-153 Sośnicowice ( godz. pracy ośrodka pn. – śr. 7:30 – 15:30, czw. – pt. 8:00 – 16:00) lub drogą pocztową na w/w adres (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej) w terminie do dnia 01.02.2010r.

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

Kierownik OPS Teresa Kołodziej

Data wytworzenia: 2010-01-20 16:36 Autor: Kazimierz Kaczmar Data publikacji: 2010-01-20 15:33 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root