Urząd Miejski w Sośnicowicach

Ogłoszenie o naborze rachmistrzów spisowych NSP 2011

Ogłoszenie o naborze rachmistrzów spisowych NSP 2011

Na podstawie art. 18 pkt. 2 lit. d) ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 277 z 2010 roku).

Burmistrz Sośnicowic – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy po odpowiednim przeszkoleniu przeprowadzą spis powszechny ludności i mieszkań na terenie Gminy Sośnicowice.

Liczba kandydatów na rachmistrzów spisowych: 5 osób – w tym 4 rachmistrzów oraz 1 osoba rezerwowa. Wymagania stawiane kandydatom:
1. ukończone 18 lat;
2. co najmniej średnie wykształcenie ;
3. posiadanie pełni praw publicznych;
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe);
5. dyspozycyjność – praca na ponad trzy miesiące – preferowane osoby niepracujące lub zatrudnione na niepełny etat;
6. biegła znajomość języka polskiego oraz, ze względu na specyfikę pracy, sprawność fizyczna;
7. umiejętności interpersonalne, takie jak: asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się z respondentami, wzbudzanie zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, uprzejmość, cierpliwość;
8. umiejętność organizacji pracy własnej oraz posiadanie takich cech jak: obowiązkowość, rzetelność i staranność;
9. zdolność obsługi komputera (w czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem elektronicznym z zainstalowanymi aplikacjami do wypełniania formularza spisowego);
10. znajomość systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych;
11. kandydat na rachmistrza powinien mieszkać, pracować na terenie Gminy Sośnicowice;

Elementy obligatoryjne oferty:
1. Ankieta zgłoszeniowa.
2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.
3. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia.
4. Podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych. 5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu statusu bezrobotnego z prawem lub bez prawa do zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych).
6. Podpisane oświadczenie o biegłej znajomości obsługi komputera.
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w NSP 2011r.” należy złożyć do dnia 15 grudnia 2010 roku do godz. 15.30 – o dalszej kwalifikacji decyduje kolejność wpływu ofert – w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach lub wysłać na adres: Urząd Miejski w Sośnicowicach ul. Rynek 19 ,44- 153 Sośnicowice.

W przypadku przesyłania oferty należy uwzględnić czas dotarcia przesyłki. Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela Lider gminny do spraw narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach (pokój nr 5, ), Tel. 32 238 71 91 w. 327,

Informacje uzupełniające:

Harmonogram naboru na rachmistrzów spisowych:

I etap – nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych:
1. Złożenie wymaganych dokumentów do dnia 15 grudnia 2010 r. do godz. 15.30.
2. Weryfikacja ofert pod względem formalnym do dnia 16 grudnia 2010 r.
3. Wybór kandydatów na rachmistrzów spisowych do dnia 20 grudnia 2010 r,

II etap – wybór rachmistrzów spisowych:
1. Odbycie szkolenia z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami spisu zakończonego egzaminem
2. Powołanie rachmistrzów spisowych przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.

Warunki zatrudnienia rachmistrza spisowego:
Praca w terenie – bezpośrednie wywiady u osób wskazanych w ramach Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego. Warunki wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia będzie uregulowane w rozporządzeniu wykonawczym na podstawie art 20 ust. 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 277 z 2010 roku).

Rachmistrzowi spisowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Terminarz zajęć związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.:
1. 5 stycznia – 25 lutego 2011 r. – Udział kandydatów na rachmistrzów spisowych w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu (zakończone egzaminem);
2. 1 – 17 marca 2011 r. – obchód przedspisowy realizowany przez rachmistrza spisowego;
3. 6-7 kwietnia 2011 r. – szkolenie uzupełniające i odprawa przedspisowa z udziałem rachmistrza spisowego;
4. 8 kwietnia – 30 czerwca 2011 – spis powszechny realizowany przez rachmistrza spisowego.

Gminny Komisarz Spisowy Czesław Jakubek Burmistrz Sośnicowic

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2010-12-07 13:08 Autor: Kazimierz Kaczmar Data publikacji: 2010-12-07 12:03 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root