Urząd Miejski w Sośnicowicach

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym ławników sądowych na kadencje 2024 -2027

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym ławników sądowych na kadencje 2024 -2027

Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na kadencje 2024 -2027 W związku z niewystarczającą liczbą ławników wybranych na kadencję 2024-2027, Rada Miejska w Sośnicowicach ogłasza wybory uzupełniające do pełnienia funkcji ławnika na kadencję w latach 2024-2027. Jednocześnie informuję, że zgodnie z informacją Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12 lutego 2024 roku Rada Miejska w Sośnicowicach w wyborach uzupełniających wybierze ławnika do Sądu Rejonowego w Gliwicach.
BURMISTRZ SOŚNICOWIC
zawiadamia, że od 12 marca 2024 do 5 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach w Biurze Rady Miejskiej, ul. Rynek 17 ( pokój nr 20), przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników
Kandydatów na ławników zgłaszają:
 prezesi sądów,
 stowarzyszenia,
 inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Sośnicowice.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 r. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę 50 osób, zawierająca imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
Do karty zgłoszenia dołącza się:
1. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego,
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Dokumenty wymienione w punktach od 2 do 5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Wzory dokumentów do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej:
 karta zgłoszenia
 druk listy popierającej kandydata na ławnika
 oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
 druk wniosku o wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Powyższe dokumenty dostępne są również w Biurze Rady Miejskiej w Sośnicowicach ul. Rynek 17.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikiem nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa,
10. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są do 05 czerwca 2024 r. w Biurze Rady Miejskiej, ( pokój 20) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj.
7:30 – 17:00 (poniedziałek).
7:30 – 15:30 (wtorek, środa, czwartek)
7:30 – 14:00 (piątek)


Data wytworzenia: 2024-03-12 11:36 Autor: Daria Włodarczyk Data publikacji: 2024-03-12 11:36 Osoba udostępniająca na stronie: Daria Włodarczyk Data ostatniej modyfikacji: 2024-03-12 Osoba modyfikująca: Daria Włodarczyk