Article

Oświadczenia dla celów opłaty retencyjnej

Drukuj
1 2 3

Opłata retencyjna

Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Powierzchnia biologicznie czynna obejmuje taki teren, na którym bez większych przeszkód zachodzą różne cykle przyrodnicze. Są to więc np. trawniki, „goła” ziemia, grządki uprawne, lasy czy jeziora. Terenem biologicznie czynnym nie można natomiast nazwać asfaltowych dróg, betonowych chodników, wymurowanych basenów ogrodowych czy powierzchni zajętej przez budynki (poza niżej wymienionym wyjątkiem). W dużej mierze „czynność biologiczna” związana jest z przepuszczalnością wody i powietrza. W przypadku trawnika krople deszczu wsiąkają w glebę, nawadniając rośliny. Woda ta jest również w stanie wyparować. Natomiast krople deszczu spadające na drogi spływają do kanalizacji lub tworzą kałuże. Gleba pod drogami nie nasiąka wodą, nie rosną na niej rośliny i nie gromadzą się w niej różne potrzebne związki chemiczne, przez co traci swoją wartość, wyjaławia się.

Definicja terenu biologicznie czynnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mówi, że jest to „teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m², oraz wodę powierzchniową na tym terenie”.

Opłacie za zmniejszenie retencji podlegają zarówno te nieruchomości, które przed dniem wejścia w życie cytowanej ustawy Prawo wodne zostały już wcześniej zagospodarowane w sposób wskazany w powołanym wyżej przepisie, jak i te, które zostały/zostaną tak zagospodarowane po dniu 1 stycznia 2018 r.

Opłatę, o której mowa wyżej, ponosić muszą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części  stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia retencji.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy na obsługę poboru opłaty.

Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

W związku z powyższym zobowiązani, których mowa wyżej, w związku z nieruchomościami  o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanymi na terenie gminy Sośnicowice, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2 – do Burmistrza Sośnicowic, dostarczając wypełnione oświadczenie.

 Wzór oświadczenia dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach.

 W oparciu o w/w oświadczenie podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej otrzymają z Urzędu Miejskiego informację o wysokości tej opłaty i terminie jej uiszczenia.


Data wytworzenia: 2018-11-02 13:35 Autor: Leszek Pietrasiński Data publikacji: 2018-11-02 13:35 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-05 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-15 07:52 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice