Urząd Miejski w Sośnicowicach

Regulamin Korzystania z Orlika

Regulamin Korzystania z Orlika

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ORLIKA
1. Administratorem kompleksu sportowego jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.
2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
3. Uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzonych w ramach projektu pilotażowego „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” muszą być ubezpieczeni i muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
5. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
6. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) boiska dostępne dla szkół gminy Sośnicowice w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne:
poniedziałek – piątek: godz. 8:00 – 15:00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
poniedziałek – piątek: godz. 15:00 – 20:00
sobota – niedziela: godz. 10:00 – 20:00
c) w dniach, w których nie odbywają się zajęcia szkolne (ferie zimowe, przerwy świąteczne):
poniedziałek – niedziela: godz. 10:00 – 19:00
d) w wakacje letnie:
poniedziałek – niedziela: godz. 10:00 – 22:00
7. Godziny otwarcia kompleksu sportowego mogą ulec zmianie.
8. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt. 6a) ustala animator boiska orlik w uzgodnieniu z dyrektorami szkół.
9. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 6b) – 6d) koordynuje instruktor sportu ustalając harmonogram stałych zajęć oraz określając przedziały czasowe ogólnodostępności.
10. Harmonogram zajęć sportowych wywieszany jest na tablicy ogłoszeń.
11. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników na podstawie dokumentu sprawdzającego tożsamość – Dziennika Zajęć prowadzonego przez instruktora sportu.
12. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu lub telefonicznie – 0 32 238 71 82
13. Możliwa jest zmiana harmonogramu lub odwołania zajęć, informując zainteresowanych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
15. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 20a).
16. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
17. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.
18. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.
19. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń lub sprzętu sportowego instruktorowi sportu.
20. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
i) wprowadzania zwierząt;
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu;
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
21. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 21 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
c) nakazać opuszczenie terenu boisk;
d) zakazać dalszych wstępów na kompleks.
22. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
23. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
24. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku.
25. Osoby do 12-go roku życia mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie
w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, instruktor, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą jest odpowiedzialny.
26. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag instruktora sportu.
27. Za rzeczy pozostawione w szatni i na boiskach administrator obiektu
nie ponosi odpowiedzialności.
28. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
29. Ustala się dni, w których kompleks „Orlik 2012” będzie nieczynny:

  • 1 listopada;
  • Wigilia;
  • Pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia;
  • Nowy Rok;
  • Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota;
  • Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych;
  • Inne dni zarządzone przez administratora obiektu.
    30. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

Data wytworzenia: 2010-03-02 14:07 Autor: Kazimierz Kaczmar Data publikacji: 2010-03-02 13:06 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root