Article

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 111/2019 z dnia 19 września 2019

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały XXVII/226/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2017 r., poz.2488)


Data wytworzenia: 2019-09-19 15:35 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2019-09-19 15:35 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-26 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-24 07:38 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice