Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 129/2007 z dnia 28.12.2007

ZB nr 129/2007 z dnia 28.12.2007

Zarządzenie Nr 129 / 2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.186 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późn. zmianami), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt.16 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 oraz w związku z Uchwałą Nr X/122/2007 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 zarządzam dokonanie : I zmian budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 40 000 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące – wynagrodzenia wraz z pochodnymi 40 000 4 Zwiększenie wydatków 40 000 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące – pozostałe 40 000 str.2 II zmian układu wykonawczego budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 895 560 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4270 Zakup usług remontowych 353 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 114 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. …… 10 000 60016 Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 40 800 4300 Zakup usług pozostałych 5 400 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 300 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 360 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 200 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 str.3 4 Zwiększenie wydatków 99 725 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 518 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 207 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek 4580 Pozostałe odsetki 6 000 II Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Data wytworzenia: 2008-05-21 15:58 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:57 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root