Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacje dotyczące:

Informacje dotyczące:

1. ZMIANA MIEJSCA GŁOSOWANIA (Obwodu Głosowania)

Wnioski o zmianę miejsca głosowania składa się od dnia 1 września do dnia 12 października 2023r.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców  w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Załatw sprawę elektronicznie:

zmiana miejsca głosowania

i dołączyć wniosek plik pdf

 

2. UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA (wpisanie, dopisanie się do Centralnego Rejestru Wyborców CRW)

Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego mogą być składane przez cały rok.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały!

Załatw sprawę elektronicznie:

ujęcie w stałym obwodzie głosowania

i dołączyć wniosek plik pdf

 

3. ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się od dnia 1 września do dnia 12 października 2023r.

i dołączyć wniosek plik word

 

4. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Głosować przez pełnomocnika mogą:

-wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca który jest ujęty w obwodzie głosowania Gminy Sośnicowice  składa wniosek do dnia 6 października 2023r.

Do wniosku załącza się:

-kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

-pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa.

Załatw sprawę elektronicznie:

głosowanie przez pełnomocnika

i dołączyć 2 pliki pdf (wniosek i zgoda)

 

5. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosować korespondencyjnie mogą:

-wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

-wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do dnia 2 października 2023r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 10 października 2023r.

Uwaga! W przypadku gdy wyborca rozpoczął kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 13 października 2023r.

Wyborca, który zechce dokonać zgłoszenia osobiście, to może przekazać wniosek w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: katowice@kbw.gov.pl.

Wyborca może również dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego do komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest ujęty w obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały lub adresem stałego zamieszkania.

Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Załatw sprawę elektronicznie:

głosowanie korespondencyjne

i dołączyć wniosek plik PDF

 

6. JAK ZOSTAĆ KANDYDATEM NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMICJI WYBORCZEJ I INFORMACJE DOT. ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej (OKW):

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-kandydatem-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW:

Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Kościuszki 22,  I piętro   (tel. 323358625) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 7:30 – 17:00,wtorek-czwartek 7:30 – 15:30,  piątek 7:30 – 14:00) , do dnia 15 września 2023r. tj. piątek do godz. 14.00.

Załączniki do pobrania

  • pdf Wniosek [200 KB] - zmiana miejsca głosowania
  • pdf Zgloszenie [100 KB] - zamiaru głosowania korespondencyjnego
  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek [10 KB] - o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  • pdf Wniosek [300 KB] - o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa do glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  • pdf Wniosek [300 KB] - o wpisanie do CRW cześć A obywatele polscy
  • pdf Zgoda [300 KB] - na przyjęcie pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Data wytworzenia: 2023-09-12 09:42 Autor: Kamil Kionka Data publikacji: 2023-09-12 09:42 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-12 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka