Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZP-14/2019

ZP-14/2019

Ogłoszenie nr 568025-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.
 

Gmina Sośnicowice: Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smolnicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sośnicowice, krajowy numer identyfikacyjny 53994000000000, ul. Rynek  19 , 44-153  Sośnicowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2387191 w. 330, e-mail um@sosnicowice.pl, faks 322 387 550.
Adres strony internetowej (URL): http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2019
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2019

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smolnicy
Numer referencyjny: ZP-14/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, których celem jest wybudowanie budynku przedszkola miejskiego w Smolnicy w ramach zadania: „Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smolnicy” wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku przedszkola. W ramach przedmiotu zamówienia należy: 1) wybudować budynek przedszkola miejskiego w Smolnicy, 2) wykonać zagospodarowaniem terenu z drogą pożarową, chodnikiem i utwardzeniem, 3) wyburzyć część istniejącego budynku przedszkola oraz dwa budynki gospodarcze, 4) wykonać przyłącza wod-kan do nowopowstałego budynku, 5) wykonać zbiornik na wodę deszczową wraz z instalacją zbierającą, 6) wykonać wewnętrzną linię zasilającą (WLZ), 7) wykonać nasadzenia zieleni niskiej i średniej, 8) uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku przedszkola. 1.1 Istniejące zagospodarowanie terenu Obecnie jedynie północna część terenu planowanej Inwestycji jest użytkowana - znajdują się tam budynki zajmowane przez istniejące przedszkole. Obszar przeznaczony pod przedszkole jest płaski, o rzędnych ok. 262,0 m n.p.m. Na terenie opracowania istnieją ważniejsze elementy przestrzenne: - od strony północno-wschodniej- istniejące budynki przedszkola oraz obiekty gospodarcze (dz. nr 650/114, 649/114), - w pobliżu granic działki od strony południowej znajduje się niewielka skarpa, - część terenu jest zadrzewiona (dz. nr 654/114, 649/114). Na terenie przyległym do obszaru opracowania przeznaczonego pod budowę obiektu występują następujące ważniejsze elementy Infrastruktury technicznej: - lokalne uzbrojenie terenu- sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć gazowa. 1.2 Zagospodarowanie terenu zaprojektowane Budynek zlokalizowano na działce 654/114 stanowiącej część zespołu działek wyznaczonych w MPZP pod usługi publiczne. Układ budynku na działce oraz lokalizacja przeszkleń skutkuje korzystnym nasłonecznieniem sal dzieci oraz pozwala jednocześnie na pasywne zyski ciepła z promieniowania słonecznego. Do wejścia głównego do budynku doprowadzono dojście piesze od ulicy Szkolnej. Komunikacja kołowa odbywa się za pomocą drogi pożarowej zaprojektowanej na działce nr 649/114 i kończącej się wydzielonym placem gospodarczym z przylegającym parkingiem dla pracowników. Droga prowadzi od ul. Szkolnej w głąb obszaru opracowania. Wymóg zaprojektowania drogi pożarowej oraz dojścia pieszego dla nowego obiektu wymusił wyburzenie dwóch obiektów- budynku gospodarczego (dz. nr 649/114) oraz dobudówki do obecnego przedszkola (dz. nr 650/114). W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące prace terenowe: - prace ziemne związane z wykopem pod płytę fundamentową budynku, wymianą gruntu oraz niwelacją terenu, - prace budowlane związane ze wzniesieniem budynku przedszkola, - prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem układu chodników i utwardzeń, miejsc postojowych oraz drogi pożarowej, - wykonanie przyłączy: wodociągowego, wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), kanalizacji sanitarnej, - wykonanie hydrantu nadziemnego DN80; - układ niskiej i średniej zieleni, - elementy małej architektury- oświetlenie chodnika, plac zabaw, stojaki na rowery, kosze na odpady, ławki, wiata śmietnikowa, ogrodzenie. Przyłącze gazowe oraz elektroenergetyczne zostanie wykonane przez dostawców. Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano na dojściach pieszych, drodze pożarowej, placu manewrowym oraz placu zabaw. Uzupełnienie zagospodarowania terenu stanowi zieleń niska oraz średniowysoka, wprowadzona wzdłuż dojść do budynku. Działka skomunikowana będzie poprzez istniejący wjazd od strony ul. Szkolnej i zaprojektowaną drogę, pełniącą rolę drogi pożarowej. Główne dojście do budynku zostało zaprojektowane jako chodnik o szerokości 2,0m, prowadzący od ul. Szkolnej. Przy wejściu głównym zlokalizowano 6 miejsc postojowych dla rowerów. Na potrzeby pielęgnacji zieleni został przewidziany zewnętrzny punkt czerpania wody. Istniejące fragmentaryczne ogrodzenie, znajdujące się na działkach nr 649/114 i 654/114 należy usunąć, a teren ogrodzić nowym ogrodzeniem usytuowanym w granicach działek. Zaprojektowano ogrodzenie terenu przedszkola z paneli ocynkowanych z podmurówką systemową o wys. 1,8m, a na fragmencie również ogrodzenie pełne z płyt prefabrykowanych betonowych. Zaprojektowane instalacje i sieci zewnętrzne: - instalacja zasilania obiektu (pomiędzy miejscem dostarczenia energii a rozdzielnicą główną), - sieć oświetlenia zewnętrznego i zasilania urządzeń elektrycznych na działce Zamawiającego, - kanalizacja teletechniczna, - przyłącze wodociągowe wraz z hydrantem nadziemnym DN80, - przyłącze kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej wraz z separatorem tłuszczu, - kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych 1.3 Warunki gruntowo-wodne Odwiercono i wykonano 9 otworów badawczych: otwory 2,3 i 7 do głębokości 2,0m p.p.t., otwór 1 do głębokości 3,0m p.p.t., otwory 4,6 i 9 do głębokości 4,0m p.p.t. oraz otwór 5 do głębokości 5,0m p.p.t. Szczegółowe informacje odnośnie budowy geologicznej oraz warunków wodnych zostały zawarte w opracowaniu pn.: „Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu budowy budynku przedszkola miejskiego w rejonie ul. Szkolnej w Smolnicy (dz. nr 649/114, 654/114)” z sierpnia 2018r., stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 1.4 Zagospodarowanie wód deszczowych Wody opadowe z dachu budynku przedszkola odprowadzone będą za pośrednictwem systemu rynien i rur spustowych do zbiornika na wodę deszczową, zaprojektowanego w obrębie działki. Woda deszczowa ze zbiornika będzie wykorzystywana na cele gospodarcze przedszkola i do spłukiwania toalet. Zbiornik został wyposażony w przelew awaryjny z rozsączaniem do gruntu. Wody opadowe z terenów utwardzonych będą zlewane bezpośrednio do gruntu. 1.5 Charakterystyka budynku Dane charakterystyczne budynku: Kubatura brutto budynku: 5825,60,m3 Kubatura wewnętrzna netto: 1758,93m3 Powierzchnia zabudowy: 1014,3m2 Powierzchnia użytkowa: 838,74m2 Ilość kondygnacji: 1 Wysokość: 9,11m Grupa wysokości budynku: [N] Zaprojektowany budynek składa się z dwóch brył o dwuspadowych dachach oraz łącznika o dachu płaskim. Jedna z brył o dachu dwuspadowym została przeznaczona na sale przebywania dzieci i towarzyszące im toalety. W pozostałych dwóch ulokowano funkcje pomocnicze. Trzy bryły tworzące budynek są przesunięte i obrócone względem siebie. Dwie o dachach dwuspadowych zostały połączone trzecią w formie łącznika przekrytego dachem płaskim. Część przeznaczona na pobyt dzieci zajmuje jedną z brył zwieńczonych dachem dwuspadowym i mieści sale wraz z zapleczem sanitarnym i magazynami podręcznymi. W drugiej z nich, jak również i w części niższej, o płaskim dachu, znajdują się funkcje związane z obsługą przedszkola, takie jak pomieszczenia zaplecza żywieniowego, część biurowo-administracyjna, szatnie, sanitariaty ogólnodostępne, pomieszczenia techniczna i sala wielofunkcyjna. Budynek zaprojektowano dla 100 użytkowników (4 sale po 25 dzieci i jeden dorosły opiekun w każdej), a także do 20 osób pracujących na stałe (opiekunowie, pracownicy administracji, personel sprzątający oraz 5 pracowników kuchni). Pracownicy zaplecza żywieniowego mają odrębne zaplecze socjalne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń kuchennych. Wszyscy użytkownicy, w tym osoby niepełnosprawne, powinni móc korzystać z budynku. Charakterystyka techniczno-materiałowa: Główna konstrukcja budynku: Ze względów termicznych oraz warunków gruntowych zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku- na płycie fundamentowej. Ściany zewnętrzne zaprojektowano z bloczków silikatowych klasy 15 o gr. 24cm na zaprawie 5MPa. Ściany wzmacniają trzpienie żelbetowe. Zaprojektowano także odcinki ścian w pełni żelbetowe. Ściany wewnętrzne nośne zaprojektowano z bloczków silikatowych klasy 15 o gr. 24 i 18cm na zaprawie klejowej cienko spoinowej 5MPa. Ściany wzmacniają trzpienie żelbetowe. Wszystkie ściany działowe zaprojektowano jako murowane z bloczków silikatowych o gr. 12cm. Konstrukcję uzupełniają wieńce i podciągi żelbetowe monolityczne. Nad większą częścią budynku zaprojektowano więźbę dachową, dwuspadową o kącie nachylenia 350 i konstrukcji prefabrykowanej drewnianej. Głównymi elementami więźby dachowej są kratowe dźwigary drewniane, opierające się na ścianach zewnętrznych. Łącznik pomiędzy budynkami zaprojektowano z dachem płaskim-stropodach żelbetowy w postaci wylewanej płyty monolitycznej o gr. 20cm. Izolacje: Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i płyty żelbetowej na gruncie z membrany izolacyjnej. Izolacja pozioma wywinięta na pionową ścianę do poziomu 30cm nad posadzkę- tworząc jedną, nieprzerwaną membranę, chroniącą przed wilgocią z gruntu. Na stropie żelbetowym paroizolacja bitumiczna, przeciwdziałająca zawilgoceniu styropianu znajdującego się powyżej. Izolacja przeciwwodna dachu dwuspadowego z folii. Paroizolacja zapobiegająca przenikaniu pary wodnej z pomieszczeń do wełny mineralnej w dachach dwuspadowych. Izolacja stropodachu płaskiego z papy. Izolacja termiczna płyty fundamentowej z polistyrenu ekstradowanego XPS o współczynniku lambda ≤0,034 W/mK. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych ze styropianu grafitowego, o grubości 30cm i współczynniku lambda ≤0,032 W/mK. Izolacja termiczna ścian w okładzinie z desek z wełny mineralnej gr. 20cm i współczynniku lambda ≤0,036 W/mK. Izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej o grubości 40cm i współczynniku lambda≤ 0,038 W/mK. W budynku zaprojektowano następujące instalacje: - instalacja wody bytowej i hydrantowej, - instalacja kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej, - instalacja gazu, - instalacja wentylacji mechanicznej, - instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, - instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic, - instalacja ogrzewania podłogowego, - instalacja klimatyzacji, - wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego i awaryjnego, - wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych, - wewnętrzna instalacja zasilania odbiorników stałych (siły), - instalacja odgromowa, - instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych, - instalacja sterowania żaluzjami, - rozdzielnica główna oraz lokalne, - sieć okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna), - zbiorcza instalacja antenowa, - alarmowa instalacja przyzywowa w WC dla osób niepełnosprawnych, - system sygnalizacji włamania i napadu oraz detekcji dymu, - system monitoringu wizyjnego, - instalacja wideofonowa Szczegółowy zakres prac budowlanych i ich rodzaj, a także szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe, które należy stosować przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany oraz poszczególne projekty wykonawcze wszystkich branż), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opinia geotechniczna oraz przedmiar, stanowiące Załącznik 10 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy przy sporządzaniu oferty, jakiekolwiek pominięcia pozycji, niedoszacowania oraz braki nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Podstawą do wyceny prac objętych zamówieniem jest dokumentacja projektowa, STWiOR oraz doświadczenie Wykonawcy i jego własna kalkulacja. Wymagania dotyczące robót: 1. wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, p.poż, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru), 2. wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm. ). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 2. Lokalizacja zadania: 44-153 Smolnica, ul. Szkolna 1, działki nr 654/114, 650/114, 649/114, 652/114, 653/114, obręb Smolnica w obszarze graniczącym: • Od północy z ulicą Szkolną (dz. nr 364/66) oraz terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej (dz. nr 518/69, 468/89), • Od strony zachodniej z terenami obsługi rolnej (fragment dz. nr 110/9), • Od strony południowej z terenami obsługi produkcji rolnej (fragment działki nr 110/9, 365/18), • Od strony wschodniej z terenami obsługi rolnej (dz. nr 365/19). 3. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania: 45214100-1- Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ. 5. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja w terenie w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. 6. Zadanie objęte jest pozwoleniem na budowę nr 1227/18 z dnia 18.12.2018 r. wydanym przez Starostę Gliwickiego. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie w imieniu Zamawiającego (na podstawie pełnomocnictwa) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. W związku z powyższym należy uwzględnić w ofercie wszystkie koszty z tym związane. 8. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy, który przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 9. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę- Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ. 10. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu warsztatowego dźwigarów dachowych wykonanego przed producenta i uzyskanie akceptacji projektanta konstrukcji obiektu. 11. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym przepisami o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 12. Wykonawca przed rozpoczęciem prac musi przedstawić do akceptacji Zamawiającego POR (Projekt organizacji robót) uwzględniający zabezpieczenie terenu budowy, lokalizację elementów zaplecza budowy, itp. 13. UWAGA: Wyburzenie dobudówki do istniejącego budynku przedszkola możliwe będzie w terminie od 01.07.2020r., w związku z powyższym należy uwzględnić ten termin przy tworzeniu harmonogramu prac, biorąc pod uwagę, iż roboty związane z wykonaniem wjazdu oraz podłączeń sieci wod-kan będą możliwe do wykonania po tym terminie. 14. Projektowane obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 15. Materiały z rozbiórki (w tym również materiały niebezpieczne) winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów o odpadach. Koszt związany z rozbiórką materiałów, transportem, składowaniem (utylizacją) ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu umownym. 16. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 17. Wymagany okres gwarancji: Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (rozdział 13 SIWZ). Wykonawca składając ofertę akceptuje oświadczenie gwarancyjne stanowiące załącznik do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia Zamawiającego oraz obowiązki gwaranta. UWAGA: Udzielając gwarancji, wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w zakresie i na zasadach określonych przez producenta danego materiału lub urządzenia w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału lub urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 18. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 1. Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty ogólnobudowlane oraz roboty instalacyjne, które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z pózn. zm.), 2) Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone przez Zamawiającego są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 3) w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną inwestycji oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierowników budowy, kierowników robót, 4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony – w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu żądane przez niego dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę. Dowodami mogą być: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, b) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 2. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności wskazane powyżej na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudniona osobę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób. 3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 11 ust. 7 wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-08-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: - posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem były roboty budowlane w zakresie budowy budynku o kubaturze brutto nie mniejszej niż 5 000m3 i powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 800 m2. Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów. 2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiada aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego; b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiada aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego; c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót instalacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiada aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁACZNIKA NR 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁACZNIKA NR 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy – Załącznik 1 do SIWZ - wypełniony i podpisany. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, c) kosztorys uproszczony, d) dowód wpłaty wadium, e) wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) - ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywania, - zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, f) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia do dnia 17.07.2019 r. do godz. 9.00 wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r. poz. 110). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach nr 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002 z zaznaczeniem „Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smolnicy” Nr zamówienia publicznego: ZP/14/2019. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt b)-e), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń , o których mowa w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp przy czym: a) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań, b) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, c) dokumenty te zostaną złożone w oryginale w kasie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.46 ust.4a ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
długość gwarancji na przedmiot zamówienia 30,00
doświadczenie personelu kluczowego 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1) konieczności zmiany terminu umownego i harmonogramu rzeczowo-finansowego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: c) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności:  klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,  wyjątkowo niesprzyjające warunki fizycznych bądź atmosferyczne; przez niesprzyjające warunki atmosferyczne rozumie się warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,  akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,  nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne stron, których nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejście w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizacje przedmiotu umowy, d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesuniecie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych), e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy np. przedłużenie procedur związanych z podziałem działek geodezyjnych, konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, k) przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na realizacje przedmiotu umowy, l) czasowego wstrzymania prac na wniosek Zamawiającego, m) konieczności uzyskania zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy; 2) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje; 3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 14 ust. 1 umowy, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego; c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, ze w ofercie Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; 4) zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia); 5) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; 6) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych (roboty zamienne); 7) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji u Zamawiającego może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji u Zamawiający(bez zmiany wynagrodzenia); 8) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia); 9) skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego, 10) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego; 2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 3. W wypadku zmiany: a) o której mowa w ust. 2 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, b) o której mowa w ust. 2pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, c) o której mowa w ust. 2 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 4. Zmiany określone w ust. 2 i 3 mogą być wprowadzone wyłącznie za zgodą stron umowy, na pisemny wniosek strony zawierający uzasadnienie dokonania planowanej zmiany. Wniosek o wprowadzenie zmiany umowy dotyczącej wysokości wynagrodzenia, oprócz zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a), wymaga złożenia przez Wykonawcę wykazu dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2)-4). 5. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: - wysokości maksymalnej wartości robót możliwych do zafakturowania w roku 2019, w zależności od faktycznie wykonanych robót oraz wysokości środków finansowych przewidzianych na realizację umowy w budżecie 2019 roku.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

Data wytworzenia: 2019-07-02 12:13 Autor: Dominika Magiera Data publikacji: 2019-07-02 12:13 Osoba udostępniająca na stronie: Dominika Magiera Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-20 Osoba modyfikująca: Dominika Magiera