Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZP-25/2019

ZP-25/2019

Ogłoszenie nr 618195-N-2019 z dnia 2019-11-04 r.
 

Gmina Sośnicowice: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie - projekt
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sośnicowice, krajowy numer identyfikacyjny 53994000000000, ul. Rynek  19 , 44-153  Sośnicowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2387191 w. 330, e-mail um@sosnicowice.pl, faks 322 387 550.
Adres strony internetowej (URL): http://sosnicowice.i-gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2019-r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie - projekt
Numer referencyjny: ZP-25/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu kompletnej dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości zlokalizowanych w sołectwie Kozłów (Gmina Sośnicowice) z włączeniem do istniejącego układu kanalizacyjnego w Gliwicach. Przebieg trasy kanalizacji sanitarnej winien być zaprojektowany w działkach gminnych uwzględniając istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Projekt powinien być tak opracowany, aby system kanalizacji umożliwiał odprowadzenie ścieków nie tylko z obszarów istniejących, ale również przewidywał możliwość włączenia innych zlewni i terenów przewidzianych pod rozbudowę. Przewidzieć należy również możliwość podłączenia kolejnych ewentualnych etapów do projektu. Projekt winien być uzgodniony z przyszłym użytkownikiem tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej 47. Zamawiający nie posiada map do celów projektowych, Wykonawca winien je opracować w skali 1:500. Wytyczne do projektu: 1) projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez PWiK sp. z o.o. w Gliwicach z dnia 01.09.2016 r., 2) sieć kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana z rur PCV Ø 250 mm o długości obejmującej całe sołectwo Kozłów. II. Forma i zakres projektu: 1) opracowanie w 5 egzemplarzach w wersji papierowej projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 2) dostarczenie Zamawiającemu kompletnego zakresu zamówienia w formie elektronicznej tj.: - wersja elektroniczna na CD/DVD w min. 2 egzemplarzach, - dokumentacja opisowa w formacie MS Word (*.DOC) i PDF, - dokumentacja projektowa w formacie DWG i PDF. UWAGA: Między wersją papierową, a elektroniczną dokumentacji projektowej nie może być żadnych różnic. Wykonawca jest zobowiązany m.in.: 1) uzyskać konieczne dokumenty i materiały wyjściowe do projektowania, w tym mapy do celów projektowych, 2) uzyskać ewentualne wypis i wyrys z ewidencji gruntów, 3) wykonać niezbędne pomiary sytuacyjno wysokościowe w terenie, 4) opracować opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne, 5) uzyskać wszelkie uzgodnienia branżowe, oświadczenia zezwolenia i opinie, 6) pełnić nadzór autorski, 7) uzgodnić przebieg trasy sieci kanalizacyjnych z właścicielami nieruchomości i uzyskać pisemne zgody na zaprojektowanie, wykonanie i eksploatację kanalizacji sanitarnej na terenie tych nieruchomości, 8) uzyskać pozytywne uzgodnienie właścicieli urządzeń podziemnych, 9) opracować operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie cieków wodnych kanalizacją sanitarną. Operat wodnoprawny należy sporządzić w formie opisowej i graficznej. Powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy określone ustawą – Prawo wodne - oraz wydanymi na tej podstawie aktami wykonawczymi. 10) opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 11) opracować dokumentację dendrologiczną dotyczącą drzewostanu do wycinki (jeżeli zachodzi taka konieczność), 12) opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 13) opracować raport oddziaływania na środowisko (jeżeli jest wymagany) oraz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją inwestycji, 14) opracować projekt wykonawczy związany z ewentualną przebudową uzbrojenia podziemnego. 15) uzyskać odpowiednio pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla projektowanego zadania inwestycyjnego. III. Koncepcja Wykonawca winien opracować dwie koncepcje projektowe spełniające warunki opisu przedmiotu zamówienia, warunki zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz ze zbiorczym szacunkowym zestawieniem kosztów, celem wyboru wariantu i uzyskania akceptacji Zamawiającego i Użytkownika dla proponowanych rozwiązań Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o akceptacji (lub braku akceptacji) danego wariantu koncepcji projektowania. W przypadku braku akceptacji dla proponowanych rozwiązań Wykonawca zorganizuje spotkanie z udziałem Zamawiającego w celu omówienia przedstawionych do zatwierdzenia koncepcji projektowych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kolejnej wersji koncepcji projektowej uwzględniającej uwagi Zamawiającego. Każdy z wariantów koncepcji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej (pliki w formacie *pdf na płycie CD). IV. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych W zakres obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji wchodzi w szczególności: 1) pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach wymaganych w zamówieniu, 2) wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających, 3) sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych niezbędnych dla realizacji zamówienia przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 4) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminie dostosowanym do potrzeb budowy, 6) ustalanie z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych, 7) weryfikacja i zatwierdzenie protokołów konieczności w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, V. Inne wymagania Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) dokumentację należy zaopatrzyć w pisemne oświadczenie projektanta, że została ona wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 2) opracowane przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny uwzględnić koszty przywrócenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego, 3) w przypadku konieczności wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, Jednostka Projektowania będzie zobowiązany do ich zaktualizowania na wezwanie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, 4) opracowana dokumentacja musi uzyskać pozytywną akceptację Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Gliwice, ul. Rybnicka 47, 5) wykonawca jest zobowiązany przedstawić do wykonanych dokumentacji projektowych karty uzgodnień projektu z Użytkownikiem, 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winna być sporządzona dla każdego asortymentu robót występującego w przedmiotowych zadaniach, 7) dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe z podmiotami zewnętrznymi, określone wymogami prawa; 8) dokumentacja projektowa winna być przygotowana w sposób umożliwiający etapowanie robót. VI. Wymagania formalno – prawne dla dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia 1. Dokumentacja powinna spełniać wymogi określone przepisami: 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 z póżn. zm.) 2) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935), 3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), 5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), 6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126), 7) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), 8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), 9) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), 10) rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 11) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 12) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.), 13) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). 2. Zawartość dokumentacji winny stanowić: 1) projekt budowlany Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pozyska aktualną mapę do celów projektowych i w razie potrzeby dokona jej kolejnej aktualizacji, 2) ewentualne projekty przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z realizacją zadania, wszystkie uzgodnienia sieciowe powinny zawierać opis stanu technicznego istniejących sieci ich parametry i rok budowy. Uwaga: o uzgodnienia do gestorów sieci Wykonawca będzie występował na podstawie materiałów przygotowanych przez Jednostkę Projektową, 3) inwentaryzację zieleni, plan ewentualnego wyrębu i projekt nasadzeń zastępczych 4) przedmiary robót z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, z rozdziałem na etapy i branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1129) oraz tabeli elementów rozliczeniowych TER, 5) kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) z rozdziałem na poszczególne branże, 6) dokumentację geodezyjno – prawną potrzebną do uzyskania prawa do stałego dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 7) opracowanie ewentualnej części drogowej - wymaga uzgodnienia z administratorem dróg, 8) dokumentacja winna zawierać wszystkie niezbędna uzgodnienia, zatwierdzenia projektu wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę. VII. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane prowadzonego w oparciu o ustawę Pzp oraz realizacji robót na jego podstawie. Dokumentacja projektowa powinna, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Pzp oraz być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca, w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu materiałów, usług oraz ponosi koszty opłat administracyjnych, jak również opłaca pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących przedmiot zamówienia powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek należności: podatkowej, administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie od Zamawiającego. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Z uwagi na charakter zamówienia wymagania względem zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia nie zostają wprowadzone przez Zamawiającego, bowiem brak przesłanek zatrudnienia na umowę o pracę określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71322200-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
20      

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonali co najmniej 2 usługi polegające na zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości 5 km każda. Dla podmiotów występujących wspólnie warunek ten będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów. 2) dysponują lub będą dysponować osobą lub osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. osobą lub osobami, posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń (kierownik zespołu projektowego), b) konstrukcyjnej, c) drogowej, d) elektrycznej wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, potwierdzających ich kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i podstawę do dysponowania tymi osobami na czas wykonywania zadania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wpłata wadium 2.Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia do dnia 13.11.2019 r. do godz. 9.00 wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas trwania okresu gwarancyjnego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 1. Zamawiający, poza możliwością dokonania zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2,3,4,5,6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj.: a) zmian danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny, b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, c) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku niemożności dokonania z odpowiednimi jednostkami uzgodnień lub uzyskania opinii bądź decyzji do projektów lub innych części przedmiotu zamówienia, skutkiem czego nie będzie możliwe terminowe wykonanie części lub całości przedmiotu zamówienia, d) zmiany terminu realizacji umowy, wskutek zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności gdy wystąpi wstrzymanie prac projektowych przez Zamawiającego. Podstawą przedłużenia terminu umownego o tyle dni, ile trwało usunięcie przeszkód będzie zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania. Zasadność wystąpienia przyczyny przerwania prac projektowych potwierdzona będzie przez Zamawiającego w formie pisemnej. e) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego. 2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 3. W wypadku zmiany: 1) o której mowa w ust. 2 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 2) o której mowa w ust. 2 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 3) o której mowa w ust. 2 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, 4) o której mowa w ust. 2 pkt 4) wynagrodzenie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 4. Zmiany określone w ust. 1 i 2 mogą być wprowadzone wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie dokonania planowanej zmiany. Wniosek o wprowadzenie zmiany umowy dotyczącej wysokości wynagrodzenia, oprócz zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1), wymaga złożenia przez Wykonawcę wykazu dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2)-4). 5. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 

Data wytworzenia: 2019-11-04 13:26 Autor: Dominika Magiera Data publikacji: 2019-11-04 13:26 Osoba udostępniająca na stronie: Dominika Magiera Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-13 Osoba modyfikująca: Dominika Magiera