Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZP-28/2019

ZP-28/2019

Ogłoszenie nr 510282186-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Gmina Sośnicowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sośnicowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53994000000000, ul. Rynek  19, 44-153  Sośnicowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2387191 w. 330, e-mail um@sosnicowice.pl, faks 322 387 550.
Adres strony internetowej (url): http://sosnicowice.i-gmina.pl/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-28/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w szczególności: 1) odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu odpadów, 2) odbierania odpadów zebranych selektywnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice, przez właścicieli nieruchomości, nie dopuszczając do mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów, 3) postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, 4) dostarczenia wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, 5) osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło wyliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2167), 6) osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2017r. poz. 2412), 7) używanie pojazdów specjalistycznych oraz zapewnienie dostatecznej liczby tych pojazdów, gwarantujące terminowe i jakościowe wykonywanie zakresu rzeczowego usługi, pojazdy powinny być czytelnie oznaczone nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu, 8) terminowego przekazywania raportów miesięcznych, 9) przekazywania Zamawiającemu informacji o nieruchomościach, na których odpady nie są zbierane w sposób selektywny, 10) umożliwienia mieszkańcom Gminy Sośnicowice zakupu pojemników lub kontenerów na odpady zmieszane, 11) wykonanie napraw lub ponoszenie kosztów naprawy, według wyboru Zamawiającego, szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w Gminie (uszkodzenia chodników osiedlowych, punktów do składowania odpadów itp.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 382113.82
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: FCC POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lecha 10
Kod pocztowy: 41-800
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 470000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 470000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 470000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem podwykonawców, tj. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "NATEZJA" Sp. j., 44-153 Trachy, ul. Raciborska 25g w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający, Gmina Sośnicowice w dniu 09.09.2019r. ogłosił przetarg na zadanie pn.: ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice w latach 2020-2021”, który w dniu 14.11.2019r. został unieważniony z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W konsekwencji w dniu 06.12.2019r. został ogłoszony nowy przetarg. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 21.01.2020r. Procedury przetargowe uniemożliwiły rozstrzygnięcie drugiego przetargu w terminie czyli do 31.12.2019r. W związku z tym aby usługa odbioru odpadów była świadczona, zaistniała konieczność podpisania umowy z dotychczasowym wykonawcą na okres trzech miesięcy z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania z tygodniowym okresem wypowiedzenia tak aby umożliwić dokończenie rozpoczętego procesu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. W myśl art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zamawiający może udzielić zamówienie z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, zostały zatem spełnione warunki udzielenia zamówienia w tym trybie.

Data wytworzenia: 2019-12-30 09:40 Autor: Dominika Magiera Data publikacji: 2019-12-30 09:40 Osoba udostępniająca na stronie: Dominika Magiera Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-30 Osoba modyfikująca: Dominika Magiera