Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZP-29/2019

ZP-29/2019

Ogłoszenie nr 510282458-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Gmina Sośnicowice: Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Sośnicowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sośnicowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53994000000000, ul. Rynek  19, 44-153  Sośnicowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2387191 w. 330, e-mail um@sosnicowice.pl, faks 322 387 550.
Adres strony internetowej (url): http://sosnicowice.i-gmina.pl/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Sośnicowice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-29/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
a) bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy w tym zabiegi eksploatacyjne, b) utrzymanie świecenia punktów świetlnych w ilości nie mniejszej niż 97% całości, c) wymianę uszkodzonych źródeł światła, elementów zabezpieczeń, wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia sieci napowietrznej i kablowej, d) wymianę uszkodzonych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów, e) bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego, f) lokalizację uszkodzeń kabli, naprawę uszkodzonych kabli i przewodów napowietrznych, g) wykonywanie nastawień urządzeń sterujących oświetleniem, h) mycie kloszy opraw ulicznych przy wymianie źródeł światła, i) wycinkę gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego, j) utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego, k) kontrole inspekcyjne wykonywane wg ustaleń roboczych, l) przywrócenie terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu pierwotnego po wykonaniu robót eksploatacyjnych, m) dobudowę opraw oświetleniowych w technologii LED na koszt Wykonawcy na istniejącej sieci oświetleniowej w ilości 10 sztuk w miejscach zaproponowanych przez Zamawiającego, n) przewieszenie istniejących opraw oświetleniowych na koszt Wykonawcy na istniejącej sieci oświetleniowej w ilości 10 sztuk w miejscach zaproponowanych przez Zamawiającego o) zgłaszania na Policję przypadków naruszenia mienia oświetlenia ulicznego przez osoby trzecie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
 
Dodatkowe kody CPV: 50232110-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14286.42
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Powstańców Śląskich 20
Kod pocztowy: 53-314
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17572.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17572.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17572.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Sośnicowice będącego własnością Tauron Dystrybucja Serwis S.A. jest niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania sieci oświetlenia ulic. Biorąc pod uwagę strukturę własności oświetlenia oraz obowiązek ustawowy Zamawiającego wynikający z art. 18 ust.1 pkt 3 w zw. z art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne polegający na zapewnieniu finansowania oświetlenia ( w tym kosztów utrzymania ) przez Gminę. Tauron Dystrybucja Serwis SA nie dopuszcza innego podmiotu do prowadzenia prac konserwacyjnych na istniejących sieciach niskiego napięcia będących na jego majątku, czego dowodem jest załączone w dokumentacji postępowania pisma firmy Tauron Dystrybucja Serwis SA, w których to informuje, że nie wyraża zgody na udostępnienie swoich urządzeń innym podmiotom. Mając na względzie powyższe okoliczności zasadnym staje się udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ,b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Data wytworzenia: 2019-12-30 11:31 Autor: Dominika Magiera Data publikacji: 2019-12-30 11:31 Osoba udostępniająca na stronie: Dominika Magiera Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-30 Osoba modyfikująca: Dominika Magiera