Dane podstawowe

Dane podstawowe

Nazwa :  Szkoła Podstawowa w Sierakowicach

Adres: ul. Wiejska 1, 44-156 Sierakowice

email – spsierakowice@o2.pl

Strona internetowa: www.spsierakowice.pl

Stan zatrudnienia:

Dyrektor – mgr Małgorzata Reczyńska

Nauczyciele: 

mgr Lidia Dylla – edukacja wczesnoszkolna,

mgr Sonia Kirchniawy – edukacja wczesnoszkolna, logopedia

mgr Aleksandra Król – edukacja wczesnoszkolna

mgr  Ilona Nowrot – edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Kozielska Bombelek – edukacja wczesnoszkolna

mgr inż.  Lidia Frania – matematyka

mgr inż. – Ryszard Ozga – matematyka, wychowanie fizyczne

mgr – Martyna Piszkała – j. niemiecki

mgr Katarzyna Wiśniewska – j. polski

mgr inż. Irena Kisiel – przyroda

mgr Małgorzata Szyja – j. angielski

mgr Sybilla Dygatz –historia

mgr Katarzyna Spyra- muzyka, plastyka

mgr Wiesław Wyrozumski – technika, informatyka

mgr Krystyna Kwiecień – religia

ks. mgr Janusz Gnat – religia

mgr Michał Nowrot – pedagog szkolny

mgr Anna Gold - świetlica

 Opis: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Gliwicach.

Organami szkoły są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd szkolny.

 Szkoła działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty, (z póź. zm.), oraz rozporządzeń do tej ustawy.

2. Aktu założycielskiego – Uchwały Nr VI/31/99 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierakowicach w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI.

3. Statut  szkoły.

Hasłem przewodnim szkoły są słowa „ Szkoła zaangażowana w naukę, pracę i zabawę.”

WIZJA I MISJA SZKOŁY:

Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia pełnego zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki w gimnazjum.

Wypracowanie modelu zapewniającego uczniom opanowanie, co najmniej minimum wiadomości i umiejętności poprzez indywidualną pracę z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Kształtowanie uczuć wyższych: przyjaźni, wzajemnej życzliwości, tolerancji, empatii.

Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności.

Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie i drugim człowieku.

Wypracowanie postaw dbałości o własne zdrowie.

Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa.

 

W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły uczęszcza 149 uczniów.

Zajęcia lekcyjne odbywają się od godziny 8.00 do 14.15 wg tygodniowego rozkładu zajęć. Świetlica szkolna czynna od 7.00 do 15.30

W szkole odbywają sie zajęcia pozalekcyjne:

-  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki w kl. IV - VI;

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów  kl. I- III

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające z j. angielskiego i niemieckiego dla uczniów kl. IV-VI

- kółko regionalne dla uczniów klas I-III

- kółko ortograficzne dla kl. II

- zajęcia dziennikarskie dla kl. IV-VI

- zajęcia muzyczno – plastyczne dla kl. I- VI

- zajęcia sportowe dla kl. III-VI

- zajęcia biblijne dla kl. IV- VI

-  zajęcia logopedyczne dla kl. I-III

W szkole jest wydawane gazetki szkolne:

-  “Wieści szkolne ” – dla klas I-VI

 -  " Biuletyn informacyjny" dla rodziców uczniów naszej szkoły przygotowywany na
I spotkanie

Współpraca z rodzicami:

- spotkania wg rocznego harmonogramu,

- konsultacje indywidualne,

- prelekcje

- imprezy okolicznościowe wg rocznego planu uroczystości szkolnych.

- posiedzenia rady rodziców

Data stworzenia : 2013-10-07 14:59 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2013-10-07 14:59 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-08 06:42 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice