Dane podstawowe

Dane podstawowe

 Nazwa :  Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Adres: ul. Wiejska 1, 44-156 Sierakowice
Email – spsierakowice@o2.pl
Strona internetowa: www.spsierakowice.pl
Stan zatrudnienia:
Dyrektor – mgr Małgorzata Reczyńska
Nauczyciele:  
mgr Sonia Kirchniawy – kl.1 - edukacja wczesnoszkolna,
mgr– Ilona Nowrot         kl.2 - edukacja wczesnoszkolna, 
mgr Lidia Dylla              kl.3a – edukacja wczesnoszkolna,
mgr Aleksandra Król       kl. 3b - edukacja wczesnoszkolna, 
mgr Małgorzata Szyja     kl.4a  – j. angielski,
mgr inż.  Ryszard Ozga    kl.4b  – wychowanie fizyczne,
mgr Sybilla Dygatz           kl.5 – historia, j. polski,
mgr inż.  Lidia Frania       kl.6 – matematyka,
mgr Katarzyna Wiśniewska  kl.7 – j. polski,
mgr Anna Gold - Cywińska – j. angielski,
mgr Martyna Piszkała – j. niemiecki, język mniejszości narodowej – j. niemiecki, 
mgr Katarzyna Kozielska  - Bombelek  - świetlica, język mniejszości narodowej – j. niemiecki,
mgr inż. Irena Kisiel – przyroda, geografia
mgr Ewa Śnieżek – biologia, chemia,
mgr Małgorzata  Wyrozumska – technika, informatyka, fizyka,
mgr Wiesław Wyrozumski – technika, informatyka,
mgr Katarzyna Spyra – plastyka, muzyka,
mgr Krystyna Kwiecień – religia,
mgr Magdalena Klein– religia,
mgr Michał Nowrot – pedagog szkolny,
 
Opis: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Gliwicach.
Organami szkoły są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd szkolny.
 
Szkoła działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty, (z póź. zm.), oraz rozporządzeń do tej ustawy.
2. Aktu założycielskiego – Uchwały Nr XXXIV/276/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sierakowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sierakowicach
3. Statutu  szkoły.
Hasłem przewodnim szkoły są słowa „ Szkoła zaangażowana w naukę, pracę i zabawę.”
WIZJA I MISJA SZKOŁY :
 
Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia pełnego zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.
   Wypracowanie modelu zapewniającego uczniom opanowanie, co najmniej minimum wiadomości                i umiejętności poprzez indywidualną pracę z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Kształtowanie uczuć wyższych: przyjaźni, wzajemnej życzliwości, tolerancji, empatii.
Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności.
Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie i drugim człowieku.
Wypracowanie postaw dbałości o własne zdrowie.
Kształtowanie postaw patriotycznych.
Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa.
 
W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszcza 169 uczniów.
Zajęcia lekcyjne odbywają się od godziny 8.00 do 15.05  wg tygodniowego rozkładu zajęć.
W szkole prowadzona jest stołówka szkolna, która wydaje posiłki dla uczniów szkoły oraz przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Sierakowicach.
W szkole odbywają sie zajęcia pozalekcyjne:
-  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  i rozwijające dla uczniów klas 1-3 i 4 - 7 
- zajęcia muzyczno – plastyczne
-  zajęcia sportowe 
W szkole jest wydawana jest gazetka szkolna  “Wieści szkolne ” , " Biuletyn informacyjny" dla rodziców uczniów naszej szkoły przygotowywany na I spotkanie z rodzicami.
Współpraca z rodzicami:
- spotkania wg rocznego harmonogramu,
- konsultacje indywidualne,
- prelekcje
- imprezy okolicznościowe wg rocznego planu uroczystości szkolnych.
 

 

Data stworzenia : 2013-10-07 14:59 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2013-10-07 14:59 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2017-12-05 14:37 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice