Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Dane podstawowe

Dane podstawowe

Nazwa : Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Adres: ul. Wiejska 1, 44-156 Sierakowice
Email – spsierakowice@o2.pl Strona internetowa: www.spsierakowice.pl

Stan zatrudnienia: Dyrektor – mgr Małgorzata Reczyńska
Nauczyciele: mgr Ilona Nowrot kl.1 - edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Lidia Dylla kl.2 - edukacja wczesnoszkolna,
mgr Sonia Kirchniawy kl.3 - edukacja wczesnoszkolna, logopedia, świetlica
mgr Błażej Krysa kl.4 - wychowanie fizyczne,
mgr Katarzyna Gibajło kl.5a - matematyka,
mgr Anita Kulot kl.5b - j. niemiecki,
mgr Katarzyna Spyra kl.6a - muzyka, plastyka, świetlica,
mgr inż. Ryszard Ozga kl.6b - wychowanie fizyczne
mgr Sybilla Dygatz kl.7 - historia, j. polski,
mgr inż. Lidia Frania kl.8 - matematyka,
mgr Anna Czyszczoń j. angielski
mgr Teresa Strykowska j. polski,
mgr inż. Irena Kisiel – przyroda, geografia
mgr Natalia Świderska – biologia, chemia, pedagog, logopedia
mgr Małgorzata Wyrozumska – technika, informatyka, fizyka,EDB
mgr Wiesław Wyrozumski – technika, informatyka,
mgr Sandra Foit – j. niemiecki – język mniejszości narodowej, świetlica
mgr Krystyna Kwiecień – religia,
ks. Mariusz Setlak - religia,
mgr Grażyna Kosak - psycholog, WDŻ,
mgr Anna Breguła – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
mgr Agnieszka Ziąber- nauczyciel wspomagający
mgr Katarzyna Wiśniewska – j. polski, świetlica

Opis: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Gliwicach.
Organami szkoły są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd szkolny.

Szkoła działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty, (z póź. zm.), oraz rozporządzeń do tej ustawy.
2. Aktu założycielskiego – Uchwały Nr XXXIV/276/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sierakowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sierakowicach
3. Statutu szkoły.

Hasłem przewodnim szkoły są słowa „ Szkoła zaangażowana w naukę, pracę i zabawę.”
WIZJA I MISJA SZKOŁY :
Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia pełnego zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.
Wypracowanie modelu zapewniającego uczniom opanowanie, co najmniej minimum wiadomości i umiejętności poprzez indywidualną pracę z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Kształtowanie uczuć wyższych: przyjaźni, wzajemnej życzliwości, tolerancji, empatii.
Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności.
Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie i drugim człowieku.
Wypracowanie postaw dbałości o własne zdrowie.
Kształtowanie postaw patriotycznych.
Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa.
W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszcza 187 uczniów. Zajęcia lekcyjne odbywają się od godziny 8.00 do 15.05 wg tygodniowego rozkładu zajęć.

Świetlica szkolna czynna jest od godz. 6 45 do 1600.
W szkole prowadzona jest stołówka szkolna, która wydaje posiłki dla uczniów szkoły oraz przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Sierakowicach.
W szkole jest wydawana jest gazetka szkolna “Wieści szkolne ” , " Biuletyn informacyjny" dla rodziców uczniów naszej szkoły przygotowywany na I spotkanie z rodzicami.

Współpraca z rodzicami:
- spotkania wg rocznego harmonogramu,
- konsultacje indywidualne,
- prelekcje
- imprezy okolicznościowe wg rocznego planu uroczystości szkolnych.

 

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz