Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zakres działania - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Szkoła spełnia funkcję kształcącą, wychowawczą
i opiekuńczą

            1) Szkoła wyposaża w wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społecznoekonomicznych współczesnego świata i kraju, o kulturze, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, nauce, technice i pracy. Szkoła wyrabia umiejętności rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.

            2) Misją szkoły jest prowadzenie uczniów w kierunku zrozumienia przez niego świata, ludzi, nauczenie tolerancji, szacunku do siebie i innych w ramach ogólnie obowiązujących norm kulturalnego zachowania i dyscypliny. Jest ona realizowana w ramach programu wychowawczego szkoły.

            3) Szkoła zapewnia wszystkim uczniom opiekę i bezpieczeństwo:

  • Uczniowie przebywający w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych a także w czasie przerw znajdują się pod bezpośrednią opieką nauczyciela, wychowawcy, opiekuna prowadzącego dane zajęcia i nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.
  • Podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę uczniowie znajdują się pod opieką: wychowawców klas, kierownika wycieczki, rodziców pomagających wychowawcy.
  • Przed zajęciami poza terenem szkoły osoby odpowiedzialne w ust.2 powinny zapoznać uczniów z : zasadami bezpieczeństwa, celem, tematem i organizacją zajęć.
  • Podczas wyjścia poza teren szkoły, w obrębie tej samej miejscowości, winien być jeden opiekun dla 20 uczniów, a poza miejscowością jeden opiekun dla 15 uczniów.
  • Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu wraz z zaktualizowanym oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów,
    w szczególności pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe, propagujące nienawiść
    i dyskryminację.