Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.

ZB nr 136 /2009 z dnia 24.11.2009

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic Nr.136/2009
z dnia 24.11.2009

w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – wykonanie zadania w dziedzinie związanej z ochroną i promocją zdrowia na terenie gminy Sośnicowice w roku 2010.
Na podstawie: art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr.142 z 2001r poz. 1591z późn. zm.) oraz art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z poźn. zm.)

Z A R Z Ą D Z A M:

§ 1

Powołać Komisję w składzie:
1.Kazimierz Kaczmar przewodniczący komisji
2.Waldemar Urbanek
3.Arnold Sosna
4.Teresa Kołodziej
5.Stefan Machnik

§ 2

Zasady wyboru oferty określa Regulamin stanowiący załącznik Nr. 1
do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Przewodniczącemu Komisji

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr. 1
do Zarządzenia Burmistrza nr.136 z dnia 24.11.2009r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
ds. opiniowania ofertę na realizację zadania publicznego związanego z ochroną
i promocją zdrowia na terenie gminy Sośnicowice.

1. Komisja pracuje zgodnie z niniejszym regulaminem, stosując regulacje prawne właściwie dla zlecania realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego.

2. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji, który wyznacza terminy posiedzeń komisji oraz prowadzi te posiedzenia, a także dokonuje podziału czynności pomiędzy członków komisji.

3. Z prac komisji sporządzany jest protokół, w którym komisja przedstawia w formie opinii swoje uwagi, wnioski i propozycje Burmistrzowi Sośnicowic.

4. Komisja dokonuje oceny spełniania warunków przez podmioty
składające oferty, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, na podstawie
kryteriów w nim zawartych.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2009-12-16 15:31 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2009-11-24 14:30 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root
Data stworzenia : 2009-01-12 08:38 Autor : Data publikacji : 2009-01-12 08:38 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-27 07:59 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice