BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds. sieci wodno-kanalizacyjnej

 • Wymiana dowodu osobistego

  Referat Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, informuje że termin składania wniosków o wydanie dowodu osobistego upływa z dniem 31.12.2007r.Ustawą z dnia 07.09.2007r. przedłużono jedynie możliwość posługiwania się starymi książeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31.03.2008r.
  Więcej
 • Program rozwoju obszarów wiejskich

  Szczegóły pod przyciskiem 'więcej'.
  Więcej
 • Na prośbę Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach informuję się, iż z dniem 01 września 2007 r. nie jest wymagane przedłożenie nakazu płatniczego do wniosku dotyczącego mechanizmu Kwotowania Produkcji Mleka Skarbnik Gminy Leszek Pietrasiński
  Więcej
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Sośnicowice

  Został zaktualizowany 'Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Sośnicowice' który zamieszczamy w celu zapoznania się z nim przez mieszkańców Gminy.
  Więcej
 • Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

  Informacja dla wyborców niepełnosprawnych Urząd Miejski w Sośnicowicach informuje, że do dnia 11 października 2007r. w pokoju Nr 1 Urzędu Miejskiego są przyjmowane wnioski składane przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodzie głosowania Nr 8. Lokal wyborczy Nr 8 znajduje się w Smolnicy ul. Szkolna 1 i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Więcej
 • sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 48 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.),
  Więcej
 • Warszawa, dnia 13 września 2007 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-10/07 Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu, zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
  Więcej
 • Spis wyborców

  Z A W I A D O M I E N I E Urząd Miejski w Sośnicowicach zawiadamia, że w dniach roboczych od 8 października do 19 października 2007 roku w godzinach: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek-piątek 7.30 – 15.30 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach Rynek 19,
  Więcej
 • ZARZĄDZENIE Nr 100/2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sośnicowicach, osoby zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Więcej
 • Skład Obwodowej Komisji

  Skład Obwodowej Komisji nr 1 W Sośnicowicach
  Więcej
 • ZARZĄDZENIE Nr 103/2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sośnicowicach, osoby zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości oraz zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sierakowicach, osoby zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Więcej
 • Zawiadowmienie

  Z A W I A D O M I E N I E *Obwodowe Komisje Wyborcze:* Nr 1 w Sośnicowicach, Nr 5 w Łanach Wielkich, Nr 2 w Trachach, Nr 6 w Smolnicy Nr 3 w Sierakowicach Nr 7 w Rachowicach Nr 4 w Kozłowie Nr 8 w Bargłówce
  Więcej
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowy w Referacie Finansowym
  Więcej
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  O G Ł O S Z E N I E UPRZEJMIE INFORMUJĘ, IŻ DNIA 08.10. 2007 R. O GODZ. 15:00 W SALI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ODBĘDZIE SIĘ VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH V-TEJ KADENCJI.
  Więcej
 • w sprawie informacji o podziale gminy Sośnicowice na obwody głosowania, numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2007roku.
  Więcej
 • Ulga inwestycyjna a środki z UE

  Na prośbę Biura Powiatowego w Pyskowicach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pismo BP223-0271-3/AB1/07) informuje się osoby, które zamierzają ubiegać się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym o braku możliwości korzystania z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w związku z realizacją inwestycji w ramach SPO Restrukturyzacja… Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117 z późn. zm.) projekt współfinansowany w ramach Programu nie może być realizowany z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją tego projektu.
  Więcej
 • Rada Miejska

  Wyniki glosowania
  Więcej
 • Informacja

  I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach Uchwałą Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach z dnia 18.10.2006r. powołano Obwodowe Komisje Wyborcze w następującym składzie:
  Więcej
 • Komunikat OKW

  K O M U N I K A T Burmistrz Sośnicowic informuje,że pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na druku Zgłoszenie kandydatów stanowiący załącznik nr.2 do uchwały...
  Więcej
 • Komunikat MKW

  W dniu 02 października 2006r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach , powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach nr DKT-7202-1/06 z dnia 28 września 2006r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
  Więcej

Platforma e-Usług Publicznych SEKAP

Mapa Gminy

Adres Urzędu

Urząd Miejski
w Sośnicowicach

ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice

Numery rachunków bankowych:

54 8460 0008 2001 0000 0909 0002
wadia i depozyty

81 8460 0008 2001 0000 0909 0001
dochody (podatki, opłaty skarbowe)


http://www.sosnicowice.pl/

um@sosnicowice.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek
7:30 – 17:00

Wtorek – Czwartek
7:30 – 15:30

Piątek
7:30 – 14:00

tel. (32) 238-71-91
tel. (32) 238-71-92
tel. (32) 238-71-93
fax (32) 238-75-50

 

Biuletyn Informacji Publicznej redagują:
Kamil Kionka informatyk@sosnicowice.pl
Leszek Pietrasiński
Waldemar Urbanek
Cecylia Hippe
Grzegorz Nowak
Leszek Kołodziej
Kazimierz Kaczmar

Instrukcja obsługi BIP

Data stworzenia : 2007-08-05 17:05 Autor : root Data publikacji : 2007-08-05 17:05 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-11 07:29 Osoba modyfikująca : root

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice