BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

 • sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 48 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.),
  Więcej
 • Warszawa, dnia 13 września 2007 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-10/07 Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu, zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
  Więcej
 • Spis wyborców

  Z A W I A D O M I E N I E Urząd Miejski w Sośnicowicach zawiadamia, że w dniach roboczych od 8 października do 19 października 2007 roku w godzinach: poniedziałek 7.30 - 17.00 wtorek-piątek 7.30 – 15.30 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach Rynek 19,
  Więcej
 • ZARZĄDZENIE Nr 100/2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sośnicowicach, osoby zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Więcej
 • Skład Obwodowej Komisji

  Skład Obwodowej Komisji nr 1 W Sośnicowicach
  Więcej
 • ZARZĄDZENIE Nr 103/2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sośnicowicach, osoby zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości oraz zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sierakowicach, osoby zgłoszonej przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Więcej
 • Zawiadowmienie

  Z A W I A D O M I E N I E *Obwodowe Komisje Wyborcze:* Nr 1 w Sośnicowicach, Nr 5 w Łanach Wielkich, Nr 2 w Trachach, Nr 6 w Smolnicy Nr 3 w Sierakowicach Nr 7 w Rachowicach Nr 4 w Kozłowie Nr 8 w Bargłówce
  Więcej
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowy w Referacie Finansowym
  Więcej
 • Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

  O G Ł O S Z E N I E UPRZEJMIE INFORMUJĘ, IŻ DNIA 08.10. 2007 R. O GODZ. 15:00 W SALI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ODBĘDZIE SIĘ VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH V-TEJ KADENCJI.
  Więcej
 • w sprawie informacji o podziale gminy Sośnicowice na obwody głosowania, numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2007roku.
  Więcej
 • Ulga inwestycyjna a środki z UE

  Na prośbę Biura Powiatowego w Pyskowicach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pismo BP223-0271-3/AB1/07) informuje się osoby, które zamierzają ubiegać się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym o braku możliwości korzystania z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w związku z realizacją inwestycji w ramach SPO Restrukturyzacja… Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117 z późn. zm.) projekt współfinansowany w ramach Programu nie może być realizowany z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją tego projektu.
  Więcej
 • Rada Miejska

  Wyniki glosowania
  Więcej
 • Informacja

  I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach Uchwałą Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach z dnia 18.10.2006r. powołano Obwodowe Komisje Wyborcze w następującym składzie:
  Więcej
 • Komunikat OKW

  K O M U N I K A T Burmistrz Sośnicowic informuje,że pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na druku Zgłoszenie kandydatów stanowiący załącznik nr.2 do uchwały...
  Więcej
 • Komunikat MKW

  W dniu 02 października 2006r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach , powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach nr DKT-7202-1/06 z dnia 28 września 2006r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
  Więcej
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic z dnia 21 września 2006r w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach dla wyborów do Rady Miejskiej oraz Burmistrza w dniu 12 listopada 2006r.
  Więcej
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej W Sośnicowicach z dnia 25 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Sośnicowic zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
  Więcej
 • Komunikat MKW

  Miejska Komisja Wyborcza w Sośnicowicach informuje, iż w dniach od 07 do 10 listopada 2006 r. dyżury pełnione są w siedzibie Komisji w godzinach 900 - 1500.
  Więcej
 • Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic

  Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 Nr 159poz.1547 z późn zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ustalonych w celu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
  Więcej
 • Komunikat

  Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sośnicowicach
  Więcej

Platforma e-Usług Publicznych SEKAP

Mapa Gminy

Adres Urzędu

Urząd Miejski

w Sośnicowicach

ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice

Numery rachunków bankowych:

54 8460 0008 2001 0000 0909 0002
wadia i depozyty

81 8460 0008 2001 0000 0909 0001
dochody (podatki, opłaty skarbowe)

21 8460 0008 2001 0000 0909 0014
dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej (podatek od nieruchomości, rolny i leśny)


http://www.sosnicowice.pl/

um@sosnicowice.pl


Dostęp do projektów uchwał i terminarza posiedzeń 

http://sosnicowice.esesja.pl/


ePUAP

/5guax98m2b/skrytkaGodziny pracy Urzędu:

Poniedziałek
7:30 – 17:00

Wtorek – Czwartek
7:30 – 15:30

Piątek
7:30 – 14:00

tel. (32) 238-71-91
tel. (32) 238-71-92
tel. (32) 238-71-93
fax (32) 238-75-50

 

Biuletyn Informacji Publicznej redagują:
Kamil Kionka
Leszek Pietrasiński
Daria Wotal
Grzegorz Nowak
Kazimierz Kaczmar

Data stworzenia : 2007-08-05 17:05 Autor : root Data publikacji : 2007-08-05 17:05 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2018-11-29 08:24 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice