Article

Oferta uproszczona realizacja zadania w trybie art.19a ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • Zestawienie zbiorcze z wyników przeprowadzonej konsultacji w dniu 23.10.2005 r. w sprawie nazwy miejscowości w języku niemieckim.
  Więcej
 • Burmistrz Sośnicowic ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Księgowy w Referacie Finansowym UM Sośnicowice
  Więcej
 • UWAGA – informacja o ogłoszonym konkursie
  Więcej
 • Historia Miasta

  *Wiadomości ogólne* Sośnicowice położone są na niewielkim wzniesieniu, ok.10 km na południowy-zachód od Gliwic. Rozwinęły się na pograniczu Wyżyny i Niziny Śląskiej, w pobliżu rzeki Bierawki, będącej jednym z dopływów Odry. Powstały na szlakach handlowych prowadzących z głębi Górnego Śląska, na południe do Raciborza i dalej do Opawy, oraz na zachód, w kierunku na Kożle, Opole i Wrocław. Obok kilku innych miejscowości,np.Kużni Raciborskiej, Sośnicowice są jedną z tych osad, które leżą na obrzeżach wielkiego kompleksu leśnego, pomiędzy Opolszczyzną, a Górnym Śląskiem. W przeszłości prowadzono tutaj wydobycie niewielkich ilości rud żelaza, które jednak szybko uległy wyczerpaniu. W ich pobliżu, występują także duże ilości surowców okruchowych, takich jak piasek. Pozostają one do dnia dzisiejszego głównym bogactwem mineralnym tych ziem, znajdując wykorzystanie w budownictwie. Ponadto, w pobliżu Sośnicowic istnieje również kilka stawów rybnych, w związku z prowadzoną tutaj od dawna gospodarką wodną. W ciągu swej kilkusetletniej historii, Sośnicowice były zawsze jednym z najmniejszych miasteczek, nie tylko na ziemi gliwicko-toszeckiej, ale także na całym Śląsku. W związku z tym, że miasteczko rozwijało się na uboczu głównego okręgu przemysłowego, konkurencją sąsiednich Gliwic, oraz licznym zniszczeniom na skutek pożarów i wojen, jakim w ciągu wieków ulegało, wielokrotnie podejmowano próby jego zdegradowania do rzędu osady wiejskiej. Jednakże dzięki zdecydowanej woli i postawie mieszkańców Sośnicowic, zawsze w końcu powracały one do statusu miasta. Przy tej okazji należy podkreślić, że w przeciwieństwie do innych dzielnic Polski, Górny Śląsk nie posiadał w ubiegłych wiekach zbyt wielu małych miasteczek. Przykładowo, Wielkopolska już w XVI w. mogła poszczycić się liczbą 247 małych i większych miast. W porównaniu z Górnym Śląskiem, była to cyfra tym bardziej imponująca, że jeszcze w połowie XIX w., notowano tutaj zaledwie 43 ośrodki miejskie, przy czym tylko trzy z nich (Nysa, Racibórz, Gliwice) przekraczały liczbę 10 tys. ludności. Było to jedną z konsekwencji stosunkowo rzadkiego zaludnienia tutejszych wsi, we wcześniejszych okresach, które zamieszkiwane były zresztą głównie, przez duży odsetek ludności polskiej. Sytuacja ta uległa zmianie, dopiero wraz z przyśpieszeniem rewolucji przemysłowej na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku. Jej skutki, nie objęły jednak równomiernie wszystkich dawnych ośrodków miejskich, które albo ostatecznie wchodziły na na drogę szybkiego rozwoju, bądż prawie nieodwołalnie podupadły. Powyższe procesy nie ominęły również Sośnicowic, które na skutek przypadków losowych, oraz prześladującego miasto pecha, na co zwracali uwagę już dotychczasowi kronikarze, stopniowo staczało się do roli małego ośrodka prowincjonalnego. Stąd już w połowie XIX wieku Sośnicowice zaliczano obok Toszka, do najmniejszych miast na obszarze górnośląskim, ponieważ liczyły one poniżej 1,8 tys. mieszkańców. Po zakńczeniu II wojny światowej, miasteczko zostało zdegradowane do roli wsi, i stan taki utrzymuje się nieprzerwanie do chwili obecnej. Jego znaczenie w tym okresie wynikało jedynie z tego, że przez cały czas pozostawało ono siedzibą włądz gminnych. Zgodnie z najnowszymi danymi, gmina Sośnicowice obejmuje 9 sołectw, które oprócz samych Sośnicowic tworzą: Bargłówka, Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworóg Mały. Najstarsze zachowane wzmianki zródłowe dotyczą Smolnicy (1228 r.), oraz przysiółka w pobliżu Trach - Nowej Wsi (1226 r.).
  Więcej
 • Informacja Burmistrza Miasta Sośnicowice Sprawdzanie list wyborczych odbywa się w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach przy ul. Rynek 19 pok. nr.1 w godz. od 730 – 1530.
  Więcej
 • Informacja Burmistrza Sośnicowic o powołaniu członków komisji wyborczych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta RP w dniu 9.10.2005r.
  Więcej
 • Losowanie członków na wybory Prezydenta

  Burmistrz Miasta Sośnicowice zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.08.2000r. (Dz.U.Nr 72 poz.847) zawiadamia, że losowanie członków obwodowych komisji wyborczych na wybory Prezydenta RP spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze odbędzie się w dniu 15 września 2005r. o godz.15.00
  Więcej
 • Informacja Burmistrza Sośnicowic o powołaniu składów obwodowych komisji wyborczych o przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 25.09.2005 r.
  Więcej
 • Na podstawie art.29 ust.1 i art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 46, poz. 499 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, ustalonych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.
  Więcej
 • W dniu 23.10.2005 w czasie drugiej tury wyborów Prezydenta RP zostanie przeprowadzona konsultacja dotycząca wprowadzenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku niemieckim o brzmieniu.
  Więcej
 • Informację dodano w kolumnie Ośrodek Pomocy Społecznej
  Więcej
 • Nowe wzory zaświadczeń organów podatkowych

  Dnia 24 lipca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, m.in. dotyczących informacji o wysokości zaległości podatkowych.
  Więcej
 • Nabór na stanowisko księgowego w UM

  Nabór na wolne stanowisko pracy - księgowy
  Więcej
 • Dodano informację na temat budowy kanalizacji na terenie miejscowości Tworóg Mały w dziale Zagospodarowanie\Obwieszczenia
  Więcej
 • Przetarg

  Dodano informację o przetargu w dziale finanse\nieruchomości\przetargi
  Więcej
 • Obwieszczenie

  Dodano informację w dziale Ochrona Środowiska\Obwieszczenia. Uprzejmie informuję , iż dodano informację na temat udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powstaniu zakładu wyrobu i sprzedaży mebli kuchennych:
  Więcej
 • Nowe zasady interpretacji prawa podatkowego

  Szczegóły odnośnie interpretacji prawa podatkowego
  Więcej
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9 realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
  Więcej
 • Wykaz dzierżawy

  Uprzejmie informuję, iż dodano informację w dziale finanse\nieruchomości\wykazy dzierżawy. Pod przyciskiem 'więcej' znajduje się link przekierowujący na w/w zakładkę.
  Więcej
 • Informacja na temat naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Sośnicowice

  Uprzejmie informuję, iż w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Sośnicowice w dniu 24.04.2007 dokonano wyboru kandydata.
  Więcej
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-21 11:15 Osoba modyfikująca : djaroszynska

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice