Akty Prawa Miejscowego

Akty Prawa Miejscowego wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 • Uchwała Nr V/49/2019

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024.  

  Więcej
 • Uchwała Nr V/48/2019

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 

   

  Opublikowano: 28.03.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 2498

  Więcej
 • Uchwała Nr V/47/2019

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
  zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice w 2019r.”

  Więcej
 • Uchwała Nr V/46/2019

  w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice”

  Więcej
 • Uchwała Nr V/45/2019

  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku

  Więcej
 • uchwała Nr V/44/2019

  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sośnicowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w gminie Sośnicowice

  Opublikowano: 28.03.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 2497

  Więcej
 • Uchwała Nr XLIV/364/2018

  w sprawie zmiany Statutu Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • Uchwała Nr IV/40/2019

  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Sośnicowice w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
  Sośnicowice”

   

  Opublikowano: 27.02.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 1597

  Więcej
 • Uchwała Nr IV/39/2019

  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sośnicowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

   

  Opublikowano: 13.03.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 2101

  Więcej
 • Uchwała Nr III/38/2019

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024. 

  Więcej
 • Uchwała Nr III/37/2019

  w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

   

  Opublikowano: 13.02.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 1339

  Więcej
 • Uchwała Nr III/35/2019

  w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
  Sośnicowice. 

   

  Opublikowano: 13.02.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 1338

  Więcej
 • Uchwała Nr III/34/2019

  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację źródeł ciepła w budynkach
  mieszkalnych jednorodzinnych od 2019 r. w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy
  Sośnicowice na lata 2018-2022”.

  Opublikowano: 13.02.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 1337

  Więcej
 • Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic RGG.6730.35.(5).2017.BHA

  Burmistrz Sośnicowic informuje, że w dniu 31.01.2019r. wydał POSTANOWIENIE O PODJĘCIU  POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla terenu położonego w Smolnicy oznaczonego we wniosku jako działka nr 587/86  dla  inwestycji  pn:  " Budowa domu jednorodzinnego oraz altany mieszkalnej"

  Więcej
 • Uchwała II/27/2018

  w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2022

  Więcej
 • Uchwała II/26/2018

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 

   

  Opublikowano: 03.01.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 27

  Więcej
 • Uchwała Nr I/13/2018

  w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018.

   

  Opublikowano: 27.11.2018 r. Dz. U. Woj. Śl. 2018 poz. 7365

  Więcej
 • Uchwała Nr I/12/2018

  w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice

   

  Opublikowano: 27.11.2018 r. Dz. U. Woj. Śl. 2018 poz. 7364

  Więcej
 • Uchwała XLIV/368/2018

  w sprawie zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2018.

   

  Opublikowano: 24.10.2018 r. Dz. U. Woj. Śl. 2018 poz. 6632

  Więcej
 • Uchwała XLIV/367/2018

  w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice.

   

  Opublikowano: 24.10.2018 r. Dz. U. Woj. Śl. 2018 poz. 6631

  Stwierdzono nieważność.

  Więcej
Data stworzenia : 2012-10-09 07:37 Autor : Data publikacji : 2012-10-09 07:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-02 12:56 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice