Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Akty Prawa Miejscowego

Akty Prawa Miejscowego wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 • Uchwała nr XXXVI/293/2021

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030. 

  Więcej
 • Uchwała nr XXXVI/291/2021

  w sprawie nadania nazwy ulicy

  Więcej
 • Uchwała nr XXXVI/292/2021

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

  Więcej
 • Uchwała nr XXXVI/290/2021

  w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach.

  Więcej
 • Uchwała nr XXXVI/289/2021

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych z innymi gminami

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/288/2021

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2030

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/287/2021

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/286/2021

  w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Sośnicowice w roku szkolnym 2021/2022

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/285/2021

  w sprawie zmiany uchwały nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sośnicowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Śl. z 2015 poz. 7112 ze zm.)

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/284/2021

  w sprawie zwolnienia z opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/283/2021

  w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sośnicowice na lata 2021 – 2025”

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/282/2021

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice w 2021r.”

  Więcej
 • Uchwała nr XXXV/281/2021

  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonego na obszarze Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/248/2021

  w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.03.2021 r., poz. 1848

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/246/2021

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice w 2021r.”

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.03.2021 r., poz. 1847

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/243/2021

  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.03.2021 r., poz. 1845

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/244/2021

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.03.2021 r., poz. 1846

  Więcej
 • Uchwała nr XXX/240/2021

  w sprawie zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2021.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 22.02.2021 r., poz. 1208

  Więcej
 • Uchwała nr XXX/236/2021

  w sprawie „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice”

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 22.02.2021 r., poz. 1206

  Więcej
 • Uchwała nr XXX/237/2021

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 22.02.2021 r., poz. 1207

  Więcej