Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Statut Gminy

Statut Gminy

 • Uchwała Nr XI/99/2019

  w sprawie zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2019.

   

  Opublikowano: 09.10.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 6787.

  Więcej
 • Uchwała Nr XI/100/2019

  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024.

  Więcej
 • Uchwała Nr XI/98/2019

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/42/2019  Rady Miejskiej w Sośnicowicach  z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice  na lata 2019 – 2027.

  Więcej
 • Uchwała Nr XI/97/2019

  w sprawie: zmiany uchwały XXVII/226/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

   

  Opublikowano: 09.10.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 6786

  Więcej
 • Uchwała Nr XI/96/2019

  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/95/2019

  w sprawie rozpatrzenia skargi p. I.M. na działalność Burmistrza Sośnicowic.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/94/2019

  w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego „Przebudowy DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa etap I budowa obwodnicy Sośnicowic – wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miast i miejscowości”.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/93/2019

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/92/2019

  w sprawie zmiany budżetu na rok 2019.

   

  Opublikowano: 06.09.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 6146

  Więcej
 • Uchwała Nr X/91/2019

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania polegającego na: „Remont drogi powiatowej Nr 2935 S”.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/90/2019

  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonego na obszarze Gminy Sośnicowice.

   

  Opublikowano: 06.09.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 6145

  Więcej
 • Uchwała Nr X/89/2019

  w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji celowej z budżetu gminy Sośnicowice na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/360/60, tj. kościele filialnym p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach, nie stanowiącym własności gminy.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/88/2019

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2916 S w Smolnicy – etap V”

  Więcej
 • Uchwała Nr IX/87/2019

  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019 - 2021

  Więcej
 • Uchwała Nr IX/85/2019

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024

  Więcej
 • Uchwała Nr IX/86/2019

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • Uchwała Nr IX/84/2019

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

   

   

  Opublikowano: 11.07.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 5236

  Więcej
 • Uchwała Nr IX/82/2019

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

  Więcej
 • uchwała Nr IX/83/2019

  w sprawie nadania nazwy ulicy

   

  Opublikowano: 08.07.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 5104

  Więcej
 • Uchwała Nr IX/80/2019

  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sośnicowic za rok 2018

  Więcej