Urząd Miejski w Sośnicowicach

Opieka wytchnieniowa - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Program

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

 – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą
 z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi
do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację programu na rok 2024.

Zgłoszeń do programu można dokonywać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sośnicowicach w terminie do 13 listopada 2023r.

Zgłoszenie chęci udziału w programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług opieki wytchnieniowej. Liczba uczestników oraz wymiar usług będą uzależnione od wysokości środków otrzymanych od wojewody na realizację programu.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu:

32 428-51-80.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

 

Gmina Sośnicowice przystąpiła do  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2023r.: 27 200,00 zł.

Całkowita wartość realizacji tego zadania wynosi w 2023 r.: 27 200,00 zł.

Program „Opieki wytchnieniowej” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad wyżej wymienionymi dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma na zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa, dzięki któremu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.