Urząd Miejski w Sośnicowicach

Rada - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

RADA Miejska w Sośnicowicach - skład

ul. Rynek 17
44-153 Sośnicowice
tel: (0 prefix 32) 238-71-91 238 - 71 -92, 238 71 93

Skład Rady Miejskiej IX kadencji

1.

Regina Bargiel

2.

Dawid Biernacki

3.

Lidia Frania

4.

Zuzanna Franik- Kryca

5.

Rafał Garbacz

6.

Dorota Jędrzyca- Skoberla

7.

Regina Kowalska

8.

Sonia Ledwoń

9.

Barbara Ludwig

10.

Anna Margoś- Lisik

11.

Grzegorz Masarczyk

12.

Irena Musioł

13.

Agnieszka Pawłowska

14.

Justyna Rusin

15.

Krzysztof Witkowski

 

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH 


KOMISJA REWIZYJNA

 1. Sonia Ledwoń – Przewodnicząca

 2.  Anna Margoś- Lisik                      

 3.  Irena Musioł  

 4. Justyna Rusin                       

 5. Krzysztof  Witkowski

KOMISJA SKARG,WNIOSKÓW i PETYCJI

 1. Barbara Ludwig  - Przewodnicząca      
 2.  Dawid Biernacki
 3.  Zuzanna Franik- Kryca
 4.  Dorota Jędrzyca- Skoberla      
 5.  Irena Musioł             

KOMISJA BUDŻETU FINANSÓW i ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 1.  Regina Kowalska – Przewodnicząca  
 2.  Regina Bargiel     
 3.  Jędrzyca-Skoberla Dorota   
 4.  Masarczyk Grzegorz  
 5.  Pawłowska Agnieszka  

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

 1.  Anna Margoś- Lisik – Przewodnicząca  
 2. Lidia Frania     
 3. Zuzanna Franik- Kryca    
 4. Sonia Ledwoń    
 5.  Barbara Ludwig

 

 

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Rada Miejska w Sośnicowicach obraduje na sesjach, zgodnie z zapisem Regulaminu Rady Miejskiej w Sośnicowicach, Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań nie rzadziej niż  raz na kwartał. (§ 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Sośnicowicach oraz § 16 Statutu Gminy Sośnicowice).

 

Przygotowanie projektów uchwał należy do zadań Burmistrza Miasta. W przypadku uchwał inicjowanych przez radnych lub komisje Rady, zadanie to może być powierzone komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego obsługującej Radę Miejską.

 

Uchwała Rady winna zawierać:

- numer uchwały
- datę i tytuł
- podstawę prawną
- treść uchwały
- określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały
- termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania
- przepisy przejściowe

 

Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, który przewodniczył obradom, względnie inna osoba przewodnicząca obradom.
Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.
Uchwały przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji.