Urząd Miejski w Sośnicowicach

Rada - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

RADA Miejska w Sośnicowicach - skład

ul. Rynek 17
44-153 Sośnicowice
tel: (0 prefix 32) 238-71-91 238 - 71 -92, 238 71 93

Skład Rady Miejskiej VIII kadencji

 1. BARGIEL Regina
 2. GLAGLA Józef
 3. GOLDMAN Henryk
 4. Garbacz Rafał
 5. Franik Aleksadra
 6. HOSZ Brygida
 7. Jędrzyca Skoberla Dorota
 8. Kowalska Regina
 9. Ledwoń Sonia
 10. MARGOŚ Lisik Anna
 11. MATYSIK Klaudiusz
 12. MUSIOŁ Irena
 13. TISCHBIEREK Lucyna
 14. WIADERNY Andrzej
 15. WOSIEK Małgorzata

KOMISJE Rady Miejskiej
KOMISJA REWIZYJNA

 1. Glagla Józef - przewodniczący
 2. Garbacz Rafał
 3. Musioł Irena
 4. Matysik Klaudiusz
 5. Wiaderny Andrzej

KOMISJA SKARG,WNIOSKÓW i PETYCJI

 1. Goldman Henryk - przewodniczący
 2. Ledwoń Sonia
 3. Musioł Irena
 4. Lucyna Tischbierek
 5. Hosz Brygida

KOMISJA BUDŻETU FINANSÓW i ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 1. Wiaderny Andrzej - przewodniczący
 2. Goldman Henryk
 3. Jędrzyca Skoberla Dorota
 4. Margoś Lisik Anna
 5. Kowalska Regina

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

 1.  Hosz Brygida - przewodnicząca
 2.  Wosiek Małgorzata
 3.  Ledwoń Sonia
 4.  Franik Aleksadra
 5.  Garbacz Rafał

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Rada Miejska w Sośnicowicach obraduje na sesjach, zgodnie z zapisem Regulaminu Rady Miejskiej w Sośnicowicach, Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań nie rzadziej niż  raz na kwartał. (§ 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Sośnicowicach oraz § 16 Statutu Gminy Sośnicowice).

 

Przygotowanie projektów uchwał należy do zadań Burmistrza Miasta. W przypadku uchwał inicjowanych przez radnych lub komisje Rady, zadanie to może być powierzone komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego obsługującej Radę Miejską.

 

Uchwała Rady winna zawierać:

- numer uchwały
- datę i tytuł
- podstawę prawną
- treść uchwały
- określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały
- termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania
- przepisy przejściowe

 

Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, który przewodniczył obradom, względnie inna osoba przewodnicząca obradom.
Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.
Uchwały przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji.