Urząd Miejski w Sośnicowicach

Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2023 - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

 

Gmina Sośnicowice przystąpiła do  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2023r.: 27 200,00 zł.

Całkowita wartość realizacji tego zadania wynosi w 2023 r.: 27 200,00 zł.

Program „Opieki wytchnieniowej” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad wyżej wymienionymi dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma na zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa, dzięki któremu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Program  "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Sośnicowice w sprawie potrzeb w realizacji programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" realizowanego w ramach w ramach Funduszu Solidarnościowego. Wnioski do 8 listopada br. przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach ul.Szprynek 1. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej.
Mieszkańcy spełniający warunki i chcący skorzystać z programu powinni złożyć wypełnioną "Kartę zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023" z załączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnicowicach ul. Szprynek 1.
Uwaga!
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem opieki wytchnieniowej.
Liczba uczestników oraz wymiar usług będą uzależnione od wysokości środków otrzymanych od wojewody na realizację programu.
Formularz karty jest dostępny na stronie internetowej lub poniżej, a wersję papierową można otrzymać w siedzibie OPS.
Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl .
Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 32 428 51 80